ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน

Read more

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน

Read more

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน

Read more

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน

Read more