โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564, /
Untitled-1

–  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
–  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
–  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
–  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
–  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
–  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
–  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
–  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
–  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
–  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
–  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
–  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

–  แผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( พ.ศ. 2563-2565 ) สพป.อุบลราชธานี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

–  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดการศึกษา

–  รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564

–  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
– (เพิ่มเติมครั้งที่ 1-1) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 2-1) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 2-2) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

–  รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 1,2 ปีงบประมาณ 2564
–  รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

–  รายงานการเบิกจ่ายเงินปี 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

–  แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

–  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
–  ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2564
–  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

–  สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

–  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

– ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
–  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

–  หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. งานบำเหน็จ
2. งานวิทยฐานะ
3. งานสรรหา
4. งานอัตรากำลัง

–  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข่าวการรับสมัครงาน