nogift
430163287_3716708975278861_2682897974969881980_n
cropped-430069126_3720594498223642_3099573764269225936_n-1.jpeg
430222051_3721878071428618_6160354280752682519_n
previous arrow
next arrow
nogift
430163287_3716708975278861_2682897974969881980_n
cropped-430069126_3720594498223642_3099573764269225936_n-1.jpeg
430222051_3721878071428618_6160354280752682519_n
previous arrow
next arrow

admin

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม การจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗——————————-ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์ ปอแก้ว นายธรรมนูญ ล้อมทอง ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม การจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมมอบนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน ทั้งได้ตรวจความสะอาดภายในโรงเรียน การใช้ห้องน้ำ ตามนโยบาย”เรียนดี มีความสุข” และสุขาดี มีความสุข จำนวน ๔ โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านทรายพูล,โรงเรียนบ้านโนนสูง ,โรงเรียนบ้านบาก และโรงเรียนพนมดี

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(สัญจร) สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗——————————เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(สัญจร) สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ พร้อมด้วย นายพงษ์สยาม มาสุข นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือร่วมใจ ในการนำนโยบายมาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ทั้งนี้ ได้มีพิธีรับแผ่นพระราชทานธรรมนาวา”วัง” ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์”…

ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาโดยการบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ —————————– เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายสมร หอมศรี รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาโดยการบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฏหมายการศึกษา กฎหมายลำดับรอง และกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติรวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้เป็นเครือข่ายและมีกฏหมายรองรับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี

ร่วมประชุมเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ —————————— เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมประชุมเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม อย่างยั่งยืน โดยประสานความร่วมมือ สถานีตำรวจ และฝ่ายปกครอง หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ วางแผนร่วมออกตรวจ และบูรณาการให้องค์ความรู้ รู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ผ่านระบบ Zoom Could…

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ —————————— เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการเร่งด่วน การดำเนินงาน การรายงานประเด็นปัญหาและอุปสรรค การดําเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ พร้อมร่วมหารือและบูรณาการเชิงปฏิบัติการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการบริหารงานของจังหวัดในแต่ละด้าน ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถยนต์เครือข่ายเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และขบวนแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ —————————— เวลา ๐๗.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วยนายนรวีร์ ทัศนารมย์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถยนต์เครือข่ายเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และขบวนแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาภายใต้โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ เฝ้าระวัง ดูแล ป้องกันความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา ในช่วงเปิดภาคการศึกษาได้อย่างปลอกภัยในทุกมิติ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี