ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน

Read more

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน

Read more

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน

Read more

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมชี้แจงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน

Read more

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ คอนสาย กระเดียน แดง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน

Read more

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประธานดำเนินการประชุมโครงการพัฒนาด้านทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน

Read more