nogift
430163287_3716708975278861_2682897974969881980_n
cropped-430069126_3720594498223642_3099573764269225936_n-1.jpeg
430222051_3721878071428618_6160354280752682519_n
previous arrow
next arrow
nogift
430163287_3716708975278861_2682897974969881980_n
cropped-430069126_3720594498223642_3099573764269225936_n-1.jpeg
430222051_3721878071428618_6160354280752682519_n
previous arrow
next arrow

ภารกิจ ผอ.สพป.

สพฐ.สัญจร รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เข้าร่วมโครงการ สพฐ.สัญจร กำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (จังหวัดมุกดาหาร) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สถาบันการเงินในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ พร้อมทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Morning Talk การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๐ กรกฏาคม 2567 เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วม Morning Talk การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ในหัวข้อ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ ภักดี ผอ.โรงเรียนบ้านโสกชัน-หินห่อม นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป ณ วัดถ้ำไฮ บ้านโสกชัน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ ถนอมสุข นายสมร หอมศรี นายพงษ์สยาม มาสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถวายภัตตาหารเพลก่อนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๗  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานประเพณีการถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล…

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประธานพิธีมอบโดมอเนกประสงค์

วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีมอบโดมอเนกประสงค์ ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระมหาวิเชียร อติเมโธ(ขันทองดี) เจ้าอาวาสวัดวิมุตตยาราม นิวออร์ลินล์ หลุยเซียน่า สหรัฐอเมริกา ให้การสนับสนุนงบประมาณสร้างโดมอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนรวมมูลค่า ๖๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนพร้อมทั้งกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๐ (ข้าวปุ้น-กาบิน) ณ โรงเรียนอนุบาลกุดข้วปุ้น (ศาสนานุเคราะห์)

ประชุมสามัญเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๒ (ภูสะมุย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ กรกฏาคม 2567 เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๒ (ภูสะมุย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งบูรณาการความร่วมมือในเครือข่าย รับทราบแนวนโยบายและการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๒ (ภูสะมุย) ณ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม การจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเสกสิทธิ์ ปอแก้ว ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม การจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมมอบนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน ทั้งได้ตรวจความสะอาดภายในโรงเรียน การใช้ห้องน้ำ ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข” และสุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ

ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการเร่งด่วน การดำเนินงาน การรายงานประเด็นปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ พร้อมร่วมหารือและบูรณาการเชิงปฏิบัติการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการบริหารงานของจังหวัดในแต่ละด้าน ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี  นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ อนุกรรมการ/เลขานุการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ พร้อมด้วยอนุกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายขวัญเรือน แสบงบาล ประธานคณะอนุกรรมการฯ  เป็นประธานดำเนินการประชุม  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ณ ห้องประชุมจามจุรี  สพป.อุบลราชธานี เขต ๒