วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
Latest:

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ที่ตั้งและอาณาเขต

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2  ตั้งอยู่บนถนนตระการ- พนา ตำบลขุหลุ   อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ รับผิดชอบเขตบริการทางการศึกษาให้การศึกษา จำนวน 5 อำเภอ  คือ  อำเภอกุดข้าวปุ้น  อำเภอเขมราฐ  อำเภอตระการพืชผล  อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอนาตาล  มีโรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาล จำนวน 214 โรงเรียน 3 สาขา มีอาณาเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาติดต่อกับเขตพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
                 ทิศเหนือ                 ติดต่ออำเภอชานุมาน  และอำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ
                 ทิศใต้                     ติดต่ออำเภอเหล่าเสือโก้ก  อำเภอดอนมดแดง  และอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
                 ทิศตะวันออก      ติดต่ออำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี  และสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
                 ทิศตะวันตก            ติดต่ออำเภอพนา และอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ