แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ที่ตั้ง : ถนนตระการพนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045482410
Website : http://www.ubon2-ed.go.th
Email : center@ubon2-ed.go.th
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

217

จำนวนโรงเรียน

More info

26980

จำนวนนักเรียน

More info

2080

จำนวนห้องเรียน

More info
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้ว

217

แห่ง
โรงเรีนนที่ยังไม่ส่งข้อมูล

0

แห่ง
ที่
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
จังหวัด
จำนวนนักเรียน
ขนาดโรงเรียน
แผนขับเคลื่อนนโยบาย
1 บ้านนาขนัน เขมราฐ อุบลราชธานี 101 เล็ก เปิดไฟล์
2 บ้านแก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 225 กลาง เปิดไฟล์
3 บ้านนาแมด เขมราฐ อุบลราชธานี 162 กลาง เปิดไฟล์
4 บ้านนาตาลเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 295 กลาง เปิดไฟล์
5 ชุมชนบ้านขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 236 กลาง เปิดไฟล์
6 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) เขมราฐ อุบลราชธานี 106 เล็ก เปิดไฟล์
7 บ้านทรายพูล เขมราฐ อุบลราชธานี 149 กลาง เปิดไฟล์
8 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม เขมราฐ อุบลราชธานี 165 กลาง เปิดไฟล์
9 บ้านไทรย้อย เขมราฐ อุบลราชธานี 39 เล็ก เปิดไฟล์
10 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง เขมราฐ อุบลราชธานี 154 กลาง เปิดไฟล์
11 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 356 กลาง เปิดไฟล์
12 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 939 ใหญ่ เปิดไฟล์
13 บ้านหนองหลวง เขมราฐ อุบลราชธานี 8 เล็ก
14 บ้านบุ่งเจริญ เขมราฐ อุบลราชธานี 186 กลาง เปิดไฟล์
15 ชุมชนบ้านเจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 273 กลาง เปิดไฟล์
16 บ้านนานวน เขมราฐ อุบลราชธานี 99 เล็ก เปิดไฟล์
17 บ้านนาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 183 กลาง เปิดไฟล์
18 บ้านบุ่งวิทยา เขมราฐ อุบลราชธานี 130 กลาง เปิดไฟล์
19 บ้านโบกม่วง เขมราฐ อุบลราชธานี 58 เล็ก เปิดไฟล์
20 บ้านลาดหญ้าคา เขมราฐ อุบลราชธานี 119 เล็ก เปิดไฟล์
21 บ้านนาเมือง เขมราฐ อุบลราชธานี 120 กลาง เปิดไฟล์
22 บ้านนายูง เขมราฐ อุบลราชธานี 262 กลาง เปิดไฟล์
23 บ้านโนนสูง เขมราฐ อุบลราชธานี 28 เล็ก เปิดไฟล์
24 บ้านป่าติ้ว เขมราฐ อุบลราชธานี 60 เล็ก เปิดไฟล์
25 บ้านหนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 114 เล็ก เปิดไฟล์
26 ตชด.ทองพูนพิทยา เขมราฐ อุบลราชธานี 199 กลาง เปิดไฟล์
27 บ้านหนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 496 กลาง เปิดไฟล์
28 บ้านพนมดี เขมราฐ อุบลราชธานี 29 เล็ก เปิดไฟล์
29 บ้านแก้งหลักด่าน เขมราฐ อุบลราชธานี 81 เล็ก เปิดไฟล์
30 บ้านโคกสว่าง เขมราฐ อุบลราชธานี 14 เล็ก เปิดไฟล์
31 บ้านบาก เขมราฐ อุบลราชธานี 217 กลาง เปิดไฟล์
32 บ้านบึงหอม เขมราฐ อุบลราชธานี 168 กลาง เปิดไฟล์
33 บ้านคำหาด เขมราฐ อุบลราชธานี 119 เล็ก เปิดไฟล์
34 บ้านนาหว้าเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 370 กลาง เปิดไฟล์
35 บ้านป่าข่า เขมราฐ อุบลราชธานี 199 กลาง เปิดไฟล์
36 ตชด.ป่งคอม เขมราฐ อุบลราชธานี 111 เล็ก เปิดไฟล์
37 บ้านม่วงเฒ่า เขมราฐ อุบลราชธานี 345 กลาง เปิดไฟล์
38 บ้านห้วยยางวิทยา เขมราฐ อุบลราชธานี 378 กลาง เปิดไฟล์
39 บ้านอีเติ่ง เขมราฐ อุบลราชธานี 313 กลาง เปิดไฟล์
40 บ้านนาชุมใต้ เขมราฐ อุบลราชธานี 216 กลาง เปิดไฟล์
41 บ้านกระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 110 เล็ก เปิดไฟล์
42 บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ตระการพืชผล อุบลราชธานี 59 เล็ก เปิดไฟล์
43 บ้านนาหว้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 87 เล็ก เปิดไฟล์
44 บ้านกุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 110 เล็ก เปิดไฟล์
45 บ้านคึม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 54 เล็ก เปิดไฟล์
46 บ้านกาจับ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 46 เล็ก เปิดไฟล์
47 บ้านกุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี 169 กลาง เปิดไฟล์
48 บ้านลาดสมดี ตระการพืชผล อุบลราชธานี 53 เล็ก เปิดไฟล์
49 บ้านศรีสุข ตระการพืชผล อุบลราชธานี 63 เล็ก เปิดไฟล์
50 บ้านหนองเอาะหนองสิม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 42 เล็ก เปิดไฟล์
51 บ้านคำสมิง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 158 กลาง เปิดไฟล์
52 บ้านเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 109 เล็ก เปิดไฟล์
53 เกษมบ้านนาคำ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 61 เล็ก เปิดไฟล์
54 บ้านกึ่งพุทธกาล ตระการพืชผล อุบลราชธานี 18 เล็ก เปิดไฟล์
55 บ้านขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 254 กลาง เปิดไฟล์
56 ขามเปี้ยบ้านศรีสุข ตระการพืชผล อุบลราชธานี 20 เล็ก เปิดไฟล์
57 บ้านดอนตะมุน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 29 เล็ก เปิดไฟล์
58 บ้านนาตาหมุด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 58 เล็ก เปิดไฟล์
59 บ้านบ่อหิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 224 กลาง เปิดไฟล์
60 บ้านดอนหมูวิทยา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 59 เล็ก เปิดไฟล์
61 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 97 เล็ก เปิดไฟล์
62 บ้านนาคิแลน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 17 เล็ก เปิดไฟล์
63 บ้านดอนทับช้าง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 47 เล็ก เปิดไฟล์
64 บ้านดอนใหญ่ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 68 เล็ก เปิดไฟล์
65 บ้านคอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 148 กลาง เปิดไฟล์
66 บ้านสร้างโพน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 54 เล็ก เปิดไฟล์
67 บ้านโป่งน้อย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 86 เล็ก เปิดไฟล์
68 บ้านนาคำวิทยา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 94 เล็ก เปิดไฟล์
69 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) ตระการพืชผล อุบลราชธานี 51 เล็ก เปิดไฟล์
70 บ้านฮี ตระการพืชผล อุบลราชธานี 77 เล็ก เปิดไฟล์
71 บ้านแพง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 25 เล็ก เปิดไฟล์
72 บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) ตระการพืชผล อุบลราชธานี 28 เล็ก เปิดไฟล์
73 บ้านคำไหล ตระการพืชผล อุบลราชธานี 56 เล็ก เปิดไฟล์
74 บ้านแอมเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 168 กลาง เปิดไฟล์
75 บ้านโคกน้อย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 97 เล็ก เปิดไฟล์
76 บ้านโคกใหญ่ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 75 เล็ก เปิดไฟล์
77 บ้านโคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 35 เล็ก เปิดไฟล์
78 บ้านเสาธงใหญ่ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 32 เล็ก เปิดไฟล์
79 บ้านนาเดื่อ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 47 เล็ก เปิดไฟล์
80 ชุมชนบ้านเซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 59 เล็ก เปิดไฟล์
81 อนุบาลตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1006 ใหญ่ เปิดไฟล์
82 บ้านตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 122 กลาง เปิดไฟล์
83 บ้านโพนเมือง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 266 กลาง เปิดไฟล์
84 บ้านเอ็นอ้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 44 เล็ก เปิดไฟล์
85 บ้านดอนหมู ตระการพืชผล อุบลราชธานี 22 เล็ก เปิดไฟล์
86 บ้านตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 348 กลาง เปิดไฟล์
87 บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น ตระการพืชผล อุบลราชธานี 23 เล็ก เปิดไฟล์
88 บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) ตระการพืชผล อุบลราชธานี 45 เล็ก เปิดไฟล์
89 บ้านถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 108 เล็ก เปิดไฟล์
90 บ้านคำแคน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 70 เล็ก เปิดไฟล์
91 บ้านห้วยที ตระการพืชผล อุบลราชธานี 96 เล็ก เปิดไฟล์
92 บ้านโนนสูงโนนสำราญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 38 เล็ก เปิดไฟล์
93 บ้านนาส้มมอ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 59 เล็ก เปิดไฟล์
94 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) ตระการพืชผล อุบลราชธานี 48 เล็ก เปิดไฟล์
95 บ้านแก้งอะฮวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 107 เล็ก เปิดไฟล์
96 บ้านท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 103 เล็ก เปิดไฟล์
97 บ้านดอนจิก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 63 เล็ก เปิดไฟล์
98 บ้านโหมน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 30 เล็ก เปิดไฟล์
99 บ้านนาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 204 กลาง เปิดไฟล์
100 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) ตระการพืชผล อุบลราชธานี 62 เล็ก เปิดไฟล์
101 บ้านหนองแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 99 เล็ก เปิดไฟล์
102 บ้านสมบูรณ์ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 42 เล็ก เปิดไฟล์
103 บ้านน้ำคำ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 131 กลาง เปิดไฟล์
104 น้ำคำพิทยา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 39 เล็ก เปิดไฟล์
105 บ้านนาห้วยแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 99 เล็ก เปิดไฟล์
106 บ้านร่องข่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 127 กลาง เปิดไฟล์
107 บ้านโนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 148 กลาง เปิดไฟล์
108 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) ตระการพืชผล อุบลราชธานี 39 เล็ก เปิดไฟล์
109 บ้านเล้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 21 เล็ก
110 บ้านทม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 54 เล็ก เปิดไฟล์
111 บ้านโนนสำราญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 22 เล็ก เปิดไฟล์
112 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) ตระการพืชผล อุบลราชธานี 37 เล็ก เปิดไฟล์
113 บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) ตระการพืชผล อุบลราชธานี 171 กลาง เปิดไฟล์
114 บ้านพอก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 192 กลาง เปิดไฟล์
115 ชุมชนบ้านสะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 200 กลาง เปิดไฟล์
116 บ้านนางิ้ว ตระการพืชผล อุบลราชธานี 47 เล็ก เปิดไฟล์
117 บ้านสงยาง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34 เล็ก เปิดไฟล์
118 บ้านเขือง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 57 เล็ก เปิดไฟล์
119 บ้านแหลไหล่ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 42 เล็ก เปิดไฟล์
120 บ้านหนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 145 กลาง เปิดไฟล์
121 บ้านนาดอกไม้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 71 เล็ก เปิดไฟล์
122 บ้านดอน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 55 เล็ก เปิดไฟล์
123 บ้านห้วยฝ้าย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 141 กลาง เปิดไฟล์
124 บ้านดอนก่อ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 84 เล็ก เปิดไฟล์
125 บ้านนาจ่าย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 64 เล็ก เปิดไฟล์
126 บ้านไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 108 เล็ก เปิดไฟล์
127 บ้านไหล่สูง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 96 เล็ก เปิดไฟล์
128 บ้านดอนงัว ตระการพืชผล อุบลราชธานี 166 กลาง เปิดไฟล์
129 บ้านดงไม้งาม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 53 เล็ก เปิดไฟล์
130 บ้านคำข่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 71 เล็ก เปิดไฟล์
131 บ้านกาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 103 เล็ก เปิดไฟล์
132 บ้านตุ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 105 เล็ก เปิดไฟล์
133 บ้านป่าข่า กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 43 เล็ก เปิดไฟล์
134 บ้านฟ้าห่วน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 70 เล็ก เปิดไฟล์
135 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 51 เล็ก เปิดไฟล์
136 บ้านแก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 196 กลาง เปิดไฟล์
137 บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 71 เล็ก เปิดไฟล์
138 บ้านขุมคำดงตาหวาน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 122 กลาง เปิดไฟล์
139 บ้านหนองบั่ว กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 126 กลาง เปิดไฟล์
140 บ้านน้ำเกลี้ยง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 74 เล็ก เปิดไฟล์
141 บ้านตาดแต้ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 60 เล็ก เปิดไฟล์
142 บ้านโนนหอม กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 46 เล็ก เปิดไฟล์
143 อนุบาลกุดข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 262 กลาง เปิดไฟล์
144 บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 99 เล็ก เปิดไฟล์
145 บ้านโคกก่องวังนอง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 114 เล็ก เปิดไฟล์
146 ชุมชนบ้านโนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 152 กลาง เปิดไฟล์
147 บ้านหนองหว้า กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 30 เล็ก เปิดไฟล์
148 บ้านดงบัง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 46 เล็ก เปิดไฟล์
149 บ้านคำแม่มุ่ย กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 80 เล็ก เปิดไฟล์
150 บ้านกุดกลอย กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 132 กลาง เปิดไฟล์
151 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 79 เล็ก เปิดไฟล์
152 บ้านไชยชนะ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 39 เล็ก เปิดไฟล์
153 บ้านแข็งขยัน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 30 เล็ก เปิดไฟล์
154 บ้านบกหนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 324 กลาง เปิดไฟล์
155 บ้านโนนหินแร่ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 205 กลาง เปิดไฟล์
156 บ้านแสนอุดม กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 86 เล็ก เปิดไฟล์
157 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 80 เล็ก เปิดไฟล์
158 บ้านหนองลุมพุก กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 47 เล็ก เปิดไฟล์
159 บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 68 เล็ก เปิดไฟล์
160 บ้านพะไล โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 67 เล็ก เปิดไฟล์
161 บ้านเลาะ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 19 เล็ก
162 บ้านดอนเย็นใต้ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 267 กลาง เปิดไฟล์
163 เสาวนิต(บ้านวังแซ) โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 86 เล็ก เปิดไฟล์
164 อนุบาลโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 678 กลาง เปิดไฟล์
165 บ้านคำมณี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 159 กลาง เปิดไฟล์
166 บ้านแก้งใต้ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 92 เล็ก เปิดไฟล์
167 บ้านดอนกะทอด โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 55 เล็ก เปิดไฟล์
168 บ้านม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 63 เล็ก เปิดไฟล์
169 บ้านนานางวาน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 93 เล็ก เปิดไฟล์
170 บ้านโปร่งเจริญ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 41 เล็ก เปิดไฟล์
171 บ้านดอนชาด โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 84 เล็ก เปิดไฟล์
172 บ้านนาพะเนียงออ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 48 เล็ก เปิดไฟล์
173 บ้านกะเตียด โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 88 เล็ก เปิดไฟล์
174 บ้านสองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 170 กลาง เปิดไฟล์
175 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 159 กลาง เปิดไฟล์
176 บ้านกะลึง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 42 เล็ก เปิดไฟล์
177 บ้านโสกชัน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 253 กลาง เปิดไฟล์
178 บ้านไพรสวรรค์ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 100 เล็ก เปิดไฟล์
179 บ้านหินห่อม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 19 เล็ก
180 บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 38 เล็ก เปิดไฟล์
181 บ้านคำกลาง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 228 กลาง เปิดไฟล์
182 บ้านสารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 32 เล็ก เปิดไฟล์
183 บ้านพะลอง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 86 เล็ก เปิดไฟล์
184 สมาคมจักรยานสมัครเล่น โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 63 เล็ก เปิดไฟล์
185 บุญจิราธร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 132 กลาง เปิดไฟล์
186 บ้านสำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 26 เล็ก เปิดไฟล์
187 บ้านนาหว้าใต้ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 137 กลาง เปิดไฟล์
188 บ้านนาขาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 226 กลาง เปิดไฟล์
189 ผอบ ณ นคร 1 โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 246 กลาง เปิดไฟล์
190 บ้านปากห้วยม่วง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 141 กลาง เปิดไฟล์
191 บ้านดงตาหวัง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 247 กลาง เปิดไฟล์
192 บ้านหนองฟานยืน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 100 เล็ก เปิดไฟล์
193 บ้านโป่งเป้า โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 72 เล็ก เปิดไฟล์
194 บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 88 เล็ก เปิดไฟล์
195 บ้านค้อ นาตาล อุบลราชธานี 141 กลาง เปิดไฟล์
196 บ้านนาชุม นาตาล อุบลราชธานี 130 กลาง เปิดไฟล์
197 บ้านไทรงาม นาตาล อุบลราชธานี 192 กลาง เปิดไฟล์
198 บ้านกองโพน นาตาล อุบลราชธานี 236 กลาง เปิดไฟล์
199 บ้านไหล่ธาตุ นาตาล อุบลราชธานี 84 เล็ก เปิดไฟล์
200 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาตาล อุบลราชธานี 87 เล็ก เปิดไฟล์
201 บ้านคันพะลาน นาตาล อุบลราชธานี 90 เล็ก เปิดไฟล์
202 บ้านลุมพุก นาตาล อุบลราชธานี 114 เล็ก เปิดไฟล์
203 บ้านนาตาลใต้ นาตาล อุบลราชธานี 340 กลาง เปิดไฟล์
204 บ้านนากลาง นาตาล อุบลราชธานี 103 เล็ก เปิดไฟล์
205 บ้านนาม่วง นาตาล อุบลราชธานี 88 เล็ก เปิดไฟล์
206 บ้านนาทราย นาตาล อุบลราชธานี 91 เล็ก เปิดไฟล์
207 บ้านปากแซง นาตาล อุบลราชธานี 44 เล็ก เปิดไฟล์
208 บ้านโพนแพง นาตาล อุบลราชธานี 186 กลาง เปิดไฟล์
209 บ้านนาหินโหง่นนาดง นาตาล อุบลราชธานี 102 เล็ก เปิดไฟล์
210 บ้านพะลาน นาตาล อุบลราชธานี 86 เล็ก เปิดไฟล์
211 บ้านบกทุ่งเกลี้ยง นาตาล อุบลราชธานี 113 เล็ก เปิดไฟล์
212 บ้านพังเคน นาตาล อุบลราชธานี 280 กลาง เปิดไฟล์
213 บ้านโนนตูม นาตาล อุบลราชธานี 151 กลาง เปิดไฟล์
214 บ้านโนนขุมคำ นาตาล อุบลราชธานี 85 เล็ก เปิดไฟล์
215 บ้านด่านหม่วน นาตาล อุบลราชธานี 161 กลาง เปิดไฟล์
216 บ้านด่านฮัง นาตาล อุบลราชธานี 111 เล็ก เปิดไฟล์
217 บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ นาตาล อุบลราชธานี 95 เล็ก เปิดไฟล์

หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ไม่มีนักเรียน 0 คน 0
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 142
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 73
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน 2
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คน ขึ้นไป 0