สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 : Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

Personel

You are Here: Home Personel

 • ดร.เธียนไท คำล้าน

 • ขวัญเรือน แสบงบาล

 • วิเชียร พิมพรัตน์

 • วรรณศักดิ์ บุดดาแพน

 • นุกูล จันดารักษ์

 • จรัญ หวานคำ

 • อุบลรัตน์ มั่นทน

 • อุไร คำแพง

 • มานิดา บุตรโท

 • สมพร เยาวเสริฐ

 • อดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์

 • วุฒิชัย ดาผา

 • อนุชิต สายเสมา

 • อภิสิทธิ์ เจริญรอย

 • ยุพาพรรณ สาริราช

 • อรอุมา ผลพันธิน

 • ขนิษฐา อังคุระษี

 • อานุภาพ อาบเงิน

 • ชาลีวัฒน์ แพงเหล่า

 • สุรเดช ลาวรรณา

 • นิตยา วงศ์จันทร์

 • ดาวใจ โคตวงค์

 • ไพรินทร์ ประดิษฐชัย

 • ละออง คงมั่น

 • โอภาส กิตติสารกุล

 • วรรณฤดี ดีสุดหา

 • ทิพย์สุคนธ์ วงษ์มณี

 • กระสุน วงค์ผา

 • นภาพร วิเศษชลธาร

 • วารุณี พรมหล่อ

 • วินัย เจริญรอย

 • คำใบ แท่นคำ

 • ณัฐศักดิ์ สำเภา

 • พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ

 • วิรัตน์ ท้าวด่อน

 • มนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ

 • จินต์ณธิป แก้วชิณ

 • สมศรี แก้วปัญญา

 • สมภักดิ์ สลักทอง

 • ภูริช เจริญรัตนพันธุ์

 • เวียงชัย แสงทอง

 • ศิริพรรณ์ แก้วเนตร

 • จงลักษณ์ จรลี

 • ปริชมน กาลพัฒน์

 • ศิริพร ไชยโอชะ

 • พรพิมล ท้าวด่อน

 • อาภาเพชร ภาระเวช

 • รัชนี สายคำวงศ์

 • ญาณิศา แสงตา

 • จารุณีย์ พรมสีใหม่

 • ธรรมนูญ บุญวิไล

 • อภิชัย สรรพวุธ

 • ธงชัย แสงพฤกษ์

 • สุนันท์ ธนูเงิน

 • กิตติชัย แดนดี