สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 : Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่ม

You are Here: HomeNews Group

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ Read 163

แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 4/2561

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ Read 137

สรุปผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 3 (พฤศจิกายน 2560)

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by ธงชัย แสงพฤกษ์ Read 180

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by ธงชัย แสงพฤกษ์ Read 82

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างลูกชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by วารุณี พรมหล่อ Read 407

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561 (ให้ใช้แบบคำร้องขอย้ายตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้เท่านั้น)

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by ธงชัย แสงพฤกษ์ Read 96

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ Read 97

ด้วย สพฐ. ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5 ระว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 23 พฤษภาคม 2561 - ผู้บริหารท่านใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ (www.uprightschool.net)

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by ธงชัย แสงพฤกษ์ Read 179

การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2560

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by ละออง คงมั่น Read 113

ขอความร่วมมือโรงเรียนรายงานการติดตามฯ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ในระบบ e-MES ที่เว็บไซต์ http://210.1.20.40 รายละเอียดตามขั้นตอนที่แนบมาพร้อมนี้

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by วารุณี พรมหล่อ Read 657

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี

Read More