สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by อภิชัย สรรพวุธ Read : 363 แชร์หน้านี้

เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 ด้วยสพป.อบ.2 ได้ใช้การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ เงินค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เงินสวัสดิการ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น ในการเริ่มดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ครั้งแรกนั้น ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามแบบเอกสารแนบ แล้วรวบรวมส่งเป็นรายโรงเรียน ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ.2 ติดต่อเพิ่มเติม 0910414202

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2

เอกสารแนบ3