สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Posted by วุฒิชัย ดาผา Read : 9839 แชร์หน้านี้

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT 55)
 1. ระดับบุคคล
 2. รายงานรวมโรงเรียน
 3. รายงานระดับโรงเรียน
 4. รายงานแต่ละด้าน
 5. - รายงานรวมคิดคำนวณ - รายงานรวมภาษ - รายงานรวมเหตุผล - รายงานระดับรวมโรงเรียน
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT 54)
 1. ปรนัย ป3 ปี54
 2. ปฏิบัติ ป3 ปี54
 3. ม2เขตรวมทุกสังกัด ปี54
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553
 1. รายงานระดับบุคคล
 2. รายงานรวมโรงเรียน
 3. รายงานระดับโรงเรียน
 4. รายงานระดับเขตพื้นที่
 5. รายงานระดับเขตพื้นที่ สพฐ.
 6. รายงานระดับเขตพื้นที่ เอกชน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553
 1. รายงานระดับบุคคล
 2. รายงานรวมโรงเรียน
 3. รายงานระดับโรงเรียน
 4. รายงานระดับเขตพื้นที่
 5. รายงานระดับเขตพื้นที่ สพฐ.
 6. รายงานระดับเขตพื้นที่ เอกชน