วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
Latest:

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ประวัติความเป็นมา

                    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได้บัญญัติสิทธิและเสรีภาพด้านการศึกษาของปวงชนชาวไทยไว้ว่า ” บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยที่กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกล่าวคือ มาตรา 10 ระบุว่า ” การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 10 กำหนดให้แบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเป็น 6 หน่วยงาน ดังนี้

                     1. สำนักงานรัฐมนตรี
                     2. สำนักงานปลัดกระทรวง
                     3. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                     5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                     6. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                     วันที่ 7  กรกฎาคม 2546 ได้มีการยุบรวมสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ เป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี และได้แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน  185  เขต เรียกว่า “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2” ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  23  กรกฎาคม  2553  สาระสำคัญของพระราชบัญญัติทั้ง  3  ฉบับ มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อรองรับการแยกเขตพื้นที่การศึกษา  185  เขตทั่วประเทศ ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษารวมอยู่ใน ความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและไม่เกิดปัญหาในการพัฒนาการศึกษา และจะทำให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่า “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2”  มาจนถึงปัจจุบัน
                    มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ที่ชื่อ – สกุลวัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่ง
1นายเรืองฤทธิ์  วรจิตร     7  กรกฎาคม 2546 – 17 มิถุนายน  2547
2นายพิศุทธิ์     วีระจิตร18  มิถุนายน 2547 –  30  กันยายน  2550       
3นายอดุลย์     กองทอง (รักษาราชการแทน) 1  ตุลาคม   2550 –  30  กันยายน  2552
4นายเพิ่มพูน    พงษ์พวงเพชร   1  ตุลาคม   2552 –  25  มีนาคม    2553
5นายมารุต      อุปนิสากร   26 มีนาคม   2553 –  30 กันยายน   2554
6นายโกวิท       เพลินจิตต์ 1 ตุลาคม    2554 –  30 กันยายน  2556
7นายวัชรพงศ์   สุขรักษา 1 พฤศจิกายน 2556 – 30 กันยายน 2558
8นายขวัญเรือน แสบงบาล (รักษาราชการแทน) 1 ตุลาคม 2558- 15 พฤศจิกายน 2558
9นายอภินันท์   บุญรอด16 พฤศจิกายน 2558 – 30 กันยายน 2560
10นายขวัญเรือน แสบงบาล (รักษาราชการแทน) 1 ตุลาคม 2560 -31 ตุลาคม 2560
11นายเธียนไท  คำล้าน 1 พฤศจิกายน 2560  – 30 เมษายน 2562  
12นายวิชัย  แสงศรี 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2564
13นายชัยรัตน์  ถนอนสุข (รักษาราชการแทน) 1 พฤษภาคม 2564 – 26 พฤษภาคม 2564
14นายทศพร เมฆอากาศ27 พฤษภาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
15นายไตรรัตน์ โคสะสุ1 ตุลาคม 2564 – 1 ตุลาคม 2564
16นายจรัญ หวานคำ2 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
17

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์

1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน