แนวทางการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

  1. วิสัยทัศน์  (Vision)

      “บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งคุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียน บนพื้นฐานความเป็นไทยและบริบทของพื้นที่”

    2. พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

4.  ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้อํานวยการแห่งการเรียนรู้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยน้อมนาศาสตร์แห่งพระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และตามหลักธรรมภิบาล เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี

 3.ค่านิยมองค์กร ( Core Value)       

          “UBON2”
          U : Unity   มีเอกภาพ    

           B :  Benevolence  & Good Governece มีเมตตา เอื้ออาทรและระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และมีหลักธรรมาภิบาล             

  O :  Open-Minded   เปิดใจรับฟัง

           N :  National Standards   ได้มาตรฐานระดับชาติ

           2 :  ยกกำลังสอง

                1. Self Control การควบคุมตนเอง

                2. Context & Sustainable ยึดบริบทของพื้นที่และความยั่งยืน

4.เป้าประสงค์ (Goals)

             1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

             2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา เหมาะสมตามวัย

             3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสมรรถนะหลัก และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

             4. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ และการมีงานทำ

             5. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศําสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาอังกฤษ และอื่นๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน

             6. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค ตรงตามศักยภาพ

             7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และมีวัฒนธรรม การทํางานที่รับผิดชอบต่อความสําเร็จของงาน (Accountability)

             8. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ

             9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เน้นการทํางานแบบบูรณาการความร่วมมือและจิตอาสา มีเครือข่ายการบริหารจัดการจากทุกภาคส่วน กระจายอํานาจและความรับผิดชอบโดยน้อมนําศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษา มีการกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างเป็นระบบ

           10. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดมีการพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ทางการศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐานมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภําพ

          11. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     5. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2  ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ และแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องนโยบายด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้ สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กําหนดกลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัด ความสําเร็จ ประจําปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้

  1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
  2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
  3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
  4. ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     6.กลยุทธ์  ( Strategy)

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2  ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ และแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องนโยบายด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้ สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กําหนดกลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัด ความสําเร็จ ประจําปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่ 1การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา