แนวทางการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

  1. วิสัยทัศน์  (Vision)

      “บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
โดยน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

    2. พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยี Digital

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพและมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5.  ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

 3.ค่านิยมองค์กร ( Core Value)       

          “UBON2”
          U : Unity   มีเอกภาพ    

           B :  Benevolence  & Good Governece มีเมตตา เอื้ออาทรและระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และมีหลักธรรมาภิบาล             

  O :  Open-Minded   เปิดใจ 

           N :  (Inter)National Standards   ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล

           2 :  ยึดหลักการบริหาร 2 ประการ   คือ

                1. Participatory  Management   การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

                2. Result  based  Management  การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

4.เป้าประสงค์ (Goals)

             1.ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

             2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

             3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ในแต่ละกลุ่มสาระมากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

             4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาคตรงตามศักยภาพ

             5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

             6. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

             7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือและจิตอาสา มีเครือข่ายการบริหารจัดการ จากทุกภาคส่วน กระจายอำนาจและความรับผิดชอบโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา

             8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีการกำกับ ติดตาม ประเมิน การรายงานผลอย่างเป็นระบบ

             9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐานมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

     5. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2  ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายด้านการศึกษาอื่นๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้

  1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
  2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึง และเป็นระบบ
  3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
  4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
  5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     6.กลยุทธ์  ( Strategy)

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องนโยบายด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงได้กำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่ 1การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา