วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
Latest:

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ

นายขวัญเรือน  แสบงบาลประธานอนุกรรมการ
นายนิรุทธ์  คำแก้วอนุกรรมการ (ผู้แทน กศจ.)
นายภัทรพล  สารการอนุกรรมการ (นายอำเภอตระการพืชผล)
นายประหยัด  บุญพออนุกรรมการ (ผู้แทน ก.ค.ศ.)
นายวินัย  นวลฉวีอนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล)
นายสมยศ จันทวีสุขอนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย)
นายผลัด  รูปคมอนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่น
 ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล)
นายจักริน  เครืองามอนุกรรมการ (ผู้แทนครู)
  
นายวิจิตร  มูลมีอนุกรรมการ (ผู้แทนผู้บริหาร)
  
นายพงษ์สวัสดิ์  กวนชัยภูมิอนุกรรมการ (ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น)
นายวรวิทย์  โสภาพันธ์อนุกรรมการและเลขานุการ
 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2)
นางดุจดาว  ศิริวาลย์อนุกรรมการและเลขานุการ
 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2)
นางสาวทิพย์สุคนธ์  วงษ์มณีผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
นางนภาพร วิเศษชลธารผู้ช่วยเลขานุการ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)
นายพงษ์สยาม  มาสุขรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2