ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ ถนนตระการ-พนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 โทร. 0-4548-2410 โทรสาร. 0-4548-1210

ช่องทางติดต่อผ่านระบบออนไลน์

รับฟังความคิดเห็น ร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

Facebook : https://www.facebook.com/ubon2edu