คู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการ

คู่มือการให้บริการ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

คู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่

คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร

คู่มือประชาชน

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

นางไพรินทร์ ประดิษฐชัย
นางไพรินทร์ ประดิษฐชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
พ.อ.ต.ธวัชชัย บุตะเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางละออง คงมั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายอานุภาพ อาบเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวมะลิ เรืองแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายโอภาส กิตติสารกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

นางสาวทิพย์สุคนธ์ วงษ์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนภาพร วิเศษชลธาร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวินัย เจริญรอย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรรณฤดี ดีสุดหา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายนัฐพล เชื้อโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรินยุพา มังตะการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นางสาวเกศสุดา ขจัดมลธิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววารุณี พรมหล่อ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางรัชนีกร กองสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายกระสุน วงค์ผา
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ว่าที่ ร.ท.นัธทวัฒน์ เรือนพิมพ์
นิติกรปฎิบัติการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางศิริพร ไชยโอชะ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนิตยา พิมพ์พัฒ
นักวิชาการหน่วยตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
นางสาวดวงใจ เชื้อโชติ
นักวิชาการหน่วยตรวจสอบภายในปฎิบัติการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางอุไร คำแพง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
นางตรัยรัตน์ ขยันกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายอนุชิต สายเสมา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นายมิถุนา พิมพ์ทอง
นักจัดงานการทั่วไปชำนาญการ
นางอรอุมา ผลพันธิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา อังคุระษี
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

นายสุรเดช ลาวรรณา
ช่างไม้ ช.4

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายพงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและปรเมินผล
นายภูริภัทร เขียวขำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายวิรัตรน์ ท้าวด่อน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปริชมน กาลพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายเวียงชัย แสงทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายวสันต์ ใจชื่น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายธรรมนูญ ล้อมทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสมภักดิ์ สลักทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางศิริพรรณ์ แก้วเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอชิรญา สืบเหล่า
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณงาม คุณวศินสมบัติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางขวัญตา บุญเหลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสังคม กุลสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวจารุณีย์ พรมสีใหม่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางพรพิมล ท้าวด่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุพาพรรณ สาริราช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอภิญญา กาสา
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.
นางรัชนี สายคำวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางจงลักษณ์ จรลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายยศธร ไตรตรัตนประพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางมานิดา บุตรโท
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวดาวใจ โคตวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ
นางนิตยา วงศ์จันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
นางญานิศา แสงตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร