วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
Latest:

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

คู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการ

คู่มือการให้บริการ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

คู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่

คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร

คู่มือประชาชน

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

  1. คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2. คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
  3. คู่มือการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
  4. คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
  5. คู่มือการวางแผนอัตรากำลังและกาหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
  6. คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแฟ้นประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  7. คู่มือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

นางสาวทิพย์สุคนธ์ วงษ์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนภาพร วิเศษชลธาร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวินัย เจริญรอย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรรณฤดี ดีสุดหา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายนัฐพล เชื้อโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรินยุพา มังตะการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นางสาวเกศสุดา ขจัดมลธิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววารุณี พรมหล่อ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มนโยบายและแผน

นางไพรินทร์ ประดิษฐชัย
นางไพรินทร์ ประดิษฐชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
พ.อ.ต.ธวัชชัย บุตะเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางละออง คงมั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวมะลิ เรืองแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายโอภาส กิตติสารกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายกระสุน วงค์ผา
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ว่าที่ ร.ท.นัธทวัฒน์ เรือนพิมพ์
นิติกรปฎิบัติการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางศิริพร ไชยโอชะ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวดวงใจ เชื้อโชติ
นักวิชาการหน่วยตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางอุไร คำแพง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
นางตรัยรัตน์ ขยันกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางอรอุมา ผลพันธิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายมิถุนา พิมพ์ทอง
นักจัดงานการทั่วไปชำนาญการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายพงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและปรเมินผล
นายวิรัตรน์ ท้าวด่อน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสมภักดิ์ สลักทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปริชมน กาลพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายเวียงชัย แสงทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายธรรมนูญ ล้อมทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางศิริพรรณ์ แก้วเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอชิรญา สืบเหล่า
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณงาม คุณวศินสมบัติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางขวัญตา บุญเหลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสังคม กุลสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวจารุณีย์ พรมสีใหม่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางรัชนี สายคำวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุพาพรรณ สาริราช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางจงลักษณ์ จรลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายยศธร ไตรตรัตนประพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางมานิดา บุตรโท
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางนิตยา วงศ์จันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร