วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
Latest:

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

การบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
 1. งานอัตรากำลัง
  1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว26 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564)
  2. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ 04009/ว5169 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2564)
  3. เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563)
  4. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ 0206.4/ว 29 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565
  5. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลข้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 0206.4/ว 10 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565
  6. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 0206.4/29 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566
 2. งานวิทยฐานะ
  1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานการสอน (ว 9_2564)
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานบริหารสถานศึกษา (ว10_2564)
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานนิเทศการศึกษา (ว11_2564)
  4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานบริหารการศึกษา (ว12_2564)
  5. การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขฯ (ว4_2564)
  6. แนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ช่วงเปลี่ยนผ่าน (ว17_2564)
  7. ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ว21_2564)
  8. การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ และคู่มือฯ (ว22_2564)
   8.1 คู่มือฯ ตำแหน่งครู
   8.2 คู่มือฯ ตำแหน่ง ผบ.สถานศึกษา
   8.3 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
   8.4 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(สพฐ.)
   8.5 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(กศน.)
   8.6 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(สช.)
  9. รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งฯ (ว 15_2565)
  10. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (456 ลว 14-03-2566)
  11. การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (679 ลว 28-04-2566)
การสรรหา บรรจุแต่งแตั้ง ย้าย โอนและการออกจากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3564  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563
 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
 7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว21 ลงวันที่ 21 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 8. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
 9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.7/ว ๑๙  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.4/ว 24  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.7/ว 26  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  เรื่อง แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 12. หนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 32 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  เรื่อง การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ถูกยุบ รวม หรือเลิกเพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ตำแหน่งครู
 13. ประกาศกศจ.อุบลราชธานี หลักเกณฑ์ย้าย_โอน ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
 14. ประกาศกศจ.อุบลราชธานี หลักเกณฑ์เลื่อนระดับ 38 ค.(2) ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
บำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ และการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 2. พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาารศึกษา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2558
 3. คำสั่ง คสช. ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มี.ค.2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. คำสั่ง-คสช.-ที่-19-2560 ลว.3 เม.ย.2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
 5. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลว.27 ก.ย.2561)
 6. การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย (หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009- ว 8067 ลว.28 ธ.ค.2561)
 7. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว 5 ลว.27 ก.พ.2562)
 8. การเลลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว 627 ลว.28 ก.พ.2562)
 9. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรณีพิเศษเป็นการเฉพาะรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ (หนังงสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562)
 10. การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว 9 ลว.26 เม.ย.2562)
 11. การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว 2845 ลว.30 เม.ย.2562)
 12. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณึถึงแก่ความตาย (หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว 2972 ลว.7 พ.ค.2562)
 13. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูฯ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว 23 ลว.3ก.ย.64
 14. ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราาชการและกาารเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2565) (หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009-ว 1075 ลว.17 ก.พ.2565)
 15. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
 16. พรบ.ข้าราชการครูปี 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 17. พรบ.ข้าราชการพลเรือน ปี 2551
 18. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (หนังสือที่ นร 1008.1-ว 28)
 19. การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงฯ(หนังสือที่ ศธ 0206.5-ว 10)
 20. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงฯ(หนังสือที่ ศธ 0206.5-ว 23)
 21. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (หนังสือที่ ศธ 04009-1696)
 22. ประกาศสำนักงานคณะกรรกการการศึกษาขั้นพื้นฐาาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
 23. หลักเกณฑ์และวิธีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏับัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 24. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
 25. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550
 26. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
 27. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่าน ตามมาตรา 38 ค. (2)
 28. แนวปฏิบัติในการดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
 29. คำสั่งมอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 30. คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 31. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
 32. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
 33. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
 34. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
การเบิกจ่ายตรงเงินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 1. โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (หนังสือสพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 954 ลว.17 ต.ค.59)
 2. กำหนดการรับ Token Key และฝึกปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 1018     ลว.18 ต.ค.59)
 3. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว2068 – ลว.5 เม.ย.60)
 4. หลักสูตร “การฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ” (หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 246 –ลว.20 ม.ค.63)
การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติ
 1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
 2. แนวทางการจัดเตรียมเอกสารประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

หลักเกณฑ์การคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งการย้ายและการโอน

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น