ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดคลิก

รายงานผลการดำเนินงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดคลิก

รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดคลิก

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ 2563 รอบ 6 เดือน รายละเอียดคลิก

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดคลิก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดคลิก