ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบนโยบายในการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๑๒ นโยบายการจัดการศึกษา Quickwin ๗ วาระเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรึกษาหารือข้อราชการ สร้างความร่วมมือร่วมใจในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านความปลอดภัยในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตลอดจนการกำกับงานที่เร่งด่วนให้รับทราบ โดยให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกัน ให้สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับบุคลากรที่มารับตำแหน่งใหม่ จำนวน ๔ ราย ได้แก่ ๑.) นายยศธร ไตรรัตนประพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๒.) นางสาวรัตนา ทุมยา นักวิชาการเงินและบัญชี ๓.) นางสาวจิรวรรณ อภัย นักวิชาการเงินและบัญชี ๔.) นายณัฐปภัสร์ ตาท้าว นักวิชาการเงินและบัญชี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *