วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
Latest:

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ รูปแบบการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ผ่านระบบออนไลน์ โดย นายพงษ์สยาม มาสุข

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้มุ่งสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือเป็นฐานโรงเรียนบ้านทม

 

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การบริหารการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนในห้องเรียนรวม โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง

Read More
ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการการเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคาจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เผยแพร่ผลงาน นางน

Read More