สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 : Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
คลิ๊กที่นี้เพื่อรายงานข้อมูล
image 1

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.อบ2 ประธานมอบโล่ห์รางวัลนักเรียนในสังกัด ที่ชนะเลิศจากการแข่งขันคณิตคิดเลข...

Read More
image 2

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายจุด ก่อแก้ว รองผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความยั่งยืนการขับเค...

Read More
image 3

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.อบ2 กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ....

Read More
image 4

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผอ.สพป.อบ2 นำข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุม...

Read More

Our Services

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ร.ร.
  • สำนักงานอัตโนมัติ
  • เว็บไซต์กลุ่มใน สพป.
  • เว็บไซต์ ร.ร. สังกัด สพป.อบ.2
  • ปฏิทินนัดหมาย ผอ.สพป.

OUR WEBSITE

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลระบบเครือข่ายอินเตอร์ คลิกที่นี่ ฯลฯ

การจัดการความรู้ ( KM )

เว็บไซต์การจัดการความรู้ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ KM

คลังนวัตกรรม

“ นวัตกรรมการศึกษา ” คือ การนำแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ หรือสิ่งใหม่มาใช้ หรือการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม แนวคิดเดิม วิธีการเดิมหรือสิ่งเดิมที่ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คลิกที่นี่

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของคณะหรือหน่วยงาน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการประเมินตนเองนอกจากจะทำในระดับสถาบันแล้ว อาจทำในระดับคณะและหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกัน คลิกที่นี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ข้อมูลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่
ข้อมูลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน

เว็บไซต์การแข่งขันกีฬา - กรีฑา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ข้อมูลการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่
ข้อมูลการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่

Download

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

คู่มือการใช้งาน KM สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ประมวลจริยธรรม สพป.อบ.2

คู่มือประมวลจริยธรรมและเรื่องร้องเรียน สพป.อบ.2

Other