สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 : Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

image 1

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูแ...

Read More
image 2

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.อบ 2 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสั...

Read More
image 3

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

Read More
image 4

Photo by วินัย เจริญรอย

ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐ ...

Read More

Our Services

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ร.ร.
 • สำนักงานอัตโนมัติ
 • เว็บไซต์กลุ่มใน สพป.
 • เว็บไซต์ ร.ร. สังกัด สพป.อบ.2
 • ปฏิทินนัดหมาย ผอ.สพป.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.2 [ ข่าวทั้งหมด ]

  แจ้ง ข้าราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.อบ.2 ที่ยังไม่ยื่นแบบแสดงรายการภ... [ อ่านต่อ ]


  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้ร... [ อ่านต่อ ]


  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ... [ อ่านต่อ ]


  บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้... [ อ่านต่อ ]


  เอกสารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา [ อ่านต่อ ]


  เอกสารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา [ อ่านต่อ ]


  ตัวอย่างงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา [ อ่านต่อ ]


  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ PEER Center ทั้ง 5 อำเภอ (ศน.จินต์ณธิป กุลโชติ)... [ อ่านต่อ ]


  เอกสารเผยแพร่ งบทดลอง เรื่องรายงานทางบัญชี โดยระบบ GFMIS สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประจำเดือน... [ อ่านต่อ ]


  ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลรา... [ อ่านต่อ ]


 • ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

 • สำนักงานอัตโนมัติ

  U B O N 2 S M A R T
  U B O N 2 S M A R T 2559
  รั บ ส่ ง ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร (เดิม)
  A M S S + +
  ภ า พ ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
  ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก ลุ่ ม
  ร า ย ล ะ เ อี ย ด รั บ จ่ า ย เ งิ น เ ดื อ น
  ร า ย ล ะ เ อี ย ด รั บ จ่ า ย เ งิ น ค่ า จ้ า ง
  ร ะ บ บ พิ ม พ์ วุ ฒิ บั ต ร อ อ น ไ ล น์

 • เว็บไซต์กลุ่มใน สพป.อบ.2

  ก ลุ่ ม อำ น ว ย ก า ร
  ก ลุ่ ม น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
  ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ สิ น ท รั พ ย์
  ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล
  ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
  ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
  ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า น ศึ ก ษ า เ อ ก ช น
  ห น่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น
  ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า
  ค รุ ส ภ า เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

 • เว็บไซต์ รร. ในสังกัด สพป.อบ.2

 • ปฏิทินนัดหมาย ผอ.สพป.

  หน้าแสดงตัวอย่างปฏิทิน

OUR WEBSITE

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลระบบเครือข่ายอินเตอร์ คลิกที่นี่ ฯลฯ

การจัดการความรู้ ( KM )

เว็บไซต์การจัดการความรู้ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ KM

คลังนวัตกรรม

“ นวัตกรรมการศึกษา ” คือ การนำแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ หรือสิ่งใหม่มาใช้ หรือการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม แนวคิดเดิม วิธีการเดิมหรือสิ่งเดิมที่ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คลิกที่นี่

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของคณะหรือหน่วยงาน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการประเมินตนเองนอกจากจะทำในระดับสถาบันแล้ว อาจทำในระดับคณะและหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกัน คลิกที่นี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ข้อมูลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่
ข้อมูลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน

เว็บไซต์การแข่งขันกีฬา - กรีฑา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ข้อมูลการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่
ข้อมูลการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่

Download

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

คู่มือการใช้งาน KM สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ประมวลจริยธรรม สพป.อบ.2

คู่มือประมวลจริยธรรมและเรื่องร้องเรียน สพป.อบ.2

Other