October

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อมอบนโยบายให้กับผู้บริหารโรงเร...

More

October

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเม...

More

October

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรี...

More


[ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
ข้อมูลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

More

ข้อมูลสารสนเทศ

เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลด้านเทคโนโลยีของโรงเรียน

More

คลังนวัตกรรม

เว็บไซต์คลังนวัตกรรม สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
“ นวัตกรรมการศึกษา ” คือ การนำแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ หรือสิ่งใหม่มาใช้ หรือการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม แนวคิดเดิม วิธีการเดิมหรือสิ่งเดิมที่ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

More

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของคณะหรือหน่วยงาน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการประเมินตนเองนอกจากจะทำในระดับสถาบันแล้ว อาจทำในระดับคณะและหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกัน

More

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

หน้าแสดงตัวอย่างปฏิทิน

Counter

Today
39
Yesterday
628
This Month
0
Last Month
12,844
This Year
77,451
Last Year
118,002
Year 2011
245,789
Year 2010
419,732
Year 2009
231,880
All
1,357,181
-----------------------------------------
Online now 2
Your IP : 54.167.182.201