สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 : Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

image 1

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อบ2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดงานม้วนชื่นสงกรานต์สืบสานประเพ...

Read More
image 2

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดการอบรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp 2015 ณ ห้...

Read More
image 3

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ(KRS)แล...

Read More
image 4

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อบ2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเ...

Read More

Our Services

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ร.ร.
 • สำนักงานอัตโนมัติ
 • เว็บไซต์กลุ่มใน สพป.
 • เว็บไซต์ ร.ร. สังกัด สพป.อบ.2
 • ปฏิทินนัดหมาย ผอ.สพป.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.2

  การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ( DMC ) เหลือเวลาอีก 5 วัน สพฐ.จะทำการป... [ อ่านต่อ ]


  สพฐ.ขอซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงิน(ค่าไฟฟ้าและประปา) อ้างถึง หนังสือ สพป.อบ.2 ที่... [ อ่านต่อ ]


  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา... [ อ่านต่อ ]


  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา... [ อ่านต่อ ]


  การอบรมโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" แจ้งให้ ร.ร. ในสังกัดทุก ร.ร. แจ้งชื่อข้าราชการครูและบุ... [ อ่านต่อ ]


  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕” ด้วย บริษัท นานมีบุคส์ จำกั... [ อ่านต่อ ]


  แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ด้วยสำนักงานเลขาธิกา... [ อ่านต่อ ]


  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ [ อ่านต่อ ]


  แจ้งหนังสือราชการ ที่ศธ 04184/ว1486 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโรงเ... [ อ่านต่อ ]


  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ดาวน์โหลดข้อมูลผ... [ อ่านต่อ ]


 • ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

 • สำนักงานอัตโนมัติ

  รั บ ส่ ง ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร
  A M S S + +
  ภ า พ ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
  ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก ลุ่ ม
  ร า ย ล ะ เ อี ย ด รั บ จ่ า ย เ งิ น เ ดื อ น
  ร า ย ล ะ เ อี ย ด รั บ จ่ า ย เ งิ น ค่ า จ้ า ง
  ร ะ บ บ พิ ม พ์ วุ ฒิ บั ต ร อ อ น ไ ล น์

 • เว็บไซต์กลุ่มใน สพป.อบ.2

  ก ลุ่ ม อำ น ว ย ก า ร
  ก ลุ่ ม น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
  ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ สิ น ท รั พ ย์
  ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล
  ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
  ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
  ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า น ศึ ก ษ า เ อ ก ช น
  ห น่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น
  ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า
  ค รุ ส ภ า เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

 • เว็บไซต์ รร. ในสังกัด สพป.อบ.2

 • ปฏิทินนัดหมาย ผอ.สพป.

  หน้าแสดงตัวอย่างปฏิทิน

OUR WEBSITE

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลระบบเครือข่ายอินเตอร์ คลิกที่นี่ ฯลฯ

คลังนวัตกรรม

“ นวัตกรรมการศึกษา ” คือ การนำแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ หรือสิ่งใหม่มาใช้ หรือการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม แนวคิดเดิม วิธีการเดิมหรือสิ่งเดิมที่ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คลิกที่นี่

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของคณะหรือหน่วยงาน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการประเมินตนเองนอกจากจะทำในระดับสถาบันแล้ว อาจทำในระดับคณะและหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกัน คลิกที่นี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ข้อมูลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน

เว็บไซต์การแข่งขันกีฬา - กรีฑา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ข้อมูลการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่

Other