October

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดการประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและ...

More

October

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดการอบรมโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรทางการศึกษา...

More

October

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กกิจกรรมเข้า...

More


[ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

เว็บไซต์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
ข้อมูลการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

More

ข้อมูลสารสนเทศ

เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลด้านเทคโนโลยีของโรงเรียน

More

คลังนวัตกรรม

เว็บไซต์คลังนวัตกรรม สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
“ นวัตกรรมการศึกษา ” คือ การนำแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ หรือสิ่งใหม่มาใช้ หรือการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม แนวคิดเดิม วิธีการเดิมหรือสิ่งเดิมที่ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

More

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของคณะหรือหน่วยงาน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการประเมินตนเองนอกจากจะทำในระดับสถาบันแล้ว อาจทำในระดับคณะและหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกัน

More

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

หน้าแสดงตัวอย่างปฏิทิน

Counter

Today
433
Yesterday
488
This Month
7,273
Last Month
12,212
This Year
71,880
Last Year
118,002
Year 2011
245,789
Year 2010
419,732
Year 2009
231,880
All
1,351,610
-----------------------------------------
Online now 3
Your IP : 54.81.166.199