สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 : Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

สพฐ. เปิดระบบให้โรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559
ให้โรงเรียนดำเนินการโดยด่วน (สพฐ. ปิดระบบวันที่ 10 มิ.ย. 59 เวลา 24.00 น. )
คลิ๊กที่นี้เพื่อรายงานข้อมูล คู่มือการใช้งาน ตรวจสอบการยืนยันข้อมูล
image 1

Photo by วินัย เจริญรอย

นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.อบ 2 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ( O - NET )...

Read More
image 2

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายอภินันท์ บุญรอด ผอ.สพป.อบ 2 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาโครงก...

Read More
image 3

Photo by อภิสิทธิ์ มีสติ

ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลในโครงการ "ใส่สีสานใจ ใฝ่สัน...

Read More
image 4

Photo by อภิสิทธิ์ มีสติ

ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทย เข้าร่วมประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง"พุทธศักราช ๒...

Read More

Our Services

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ร.ร.
 • สำนักงานอัตโนมัติ
 • เว็บไซต์กลุ่มใน สพป.
 • เว็บไซต์ ร.ร. สังกัด สพป.อบ.2
 • ปฏิทินนัดหมาย ผอ.สพป.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.2 [ ข่าวทั้งหมด ]

  แจ้งโรงเรียนที่ไม่สามารถเข้าตอบแบบสำรวจครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นให้copy http://goo.g... [ อ่านต่อ ]


  แจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในระบบสารสนเ... [ อ่านต่อ ]


  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการคร... [ อ่านต่อ ]


  ให้โรงเรียนในสังกัดส่งการจัดทำร่างแผนที่กำหนดเขตใกล้เคียงสถานศึกษาตามแนวทางการจัดทำเขตพื้น... [ อ่านต่อ ]


  ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๙ ซึ่งแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ ... [ อ่านต่อ ]


  ให้โรงเรียนต่อไปนี้ ร.ร.บ้านนาพิน,ร.ร.บ้านนาหว้า,บ้านโพธิ์ไทร,บ้านบกหนองทันน้ำ ประมาณการ ค... [ อ่านต่อ ]


  แนวทางการประเมินการอ่าน ป.๑ - ๖ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ [ อ่านต่อ ]


  แนวทางการประเมินการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๑ ... [ อ่านต่อ ]


  การประเมินการอ่านและเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕... [ อ่านต่อ ]


  แจ้งการโอนเงิน ค่าใช้จ่าไปราชการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ โอนเข้า... [ อ่านต่อ ]


 • ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

 • สำนักงานอัตโนมัติ

  U B O N 2 S M A R T
  รั บ ส่ ง ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร (เดิม)
  A M S S + +
  ภ า พ ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
  ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก ลุ่ ม
  ร า ย ล ะ เ อี ย ด รั บ จ่ า ย เ งิ น เ ดื อ น
  ร า ย ล ะ เ อี ย ด รั บ จ่ า ย เ งิ น ค่ า จ้ า ง
  ร ะ บ บ พิ ม พ์ วุ ฒิ บั ต ร อ อ น ไ ล น์

 • เว็บไซต์กลุ่มใน สพป.อบ.2

  ก ลุ่ ม อำ น ว ย ก า ร
  ก ลุ่ ม น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
  ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ สิ น ท รั พ ย์
  ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล
  ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
  ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
  ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า น ศึ ก ษ า เ อ ก ช น
  ห น่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น
  ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า
  ค รุ ส ภ า เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

 • เว็บไซต์ รร. ในสังกัด สพป.อบ.2

 • ปฏิทินนัดหมาย ผอ.สพป.

  หน้าแสดงตัวอย่างปฏิทิน

OUR WEBSITE

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลระบบเครือข่ายอินเตอร์ คลิกที่นี่ ฯลฯ

คลังนวัตกรรม

“ นวัตกรรมการศึกษา ” คือ การนำแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ หรือสิ่งใหม่มาใช้ หรือการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม แนวคิดเดิม วิธีการเดิมหรือสิ่งเดิมที่ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คลิกที่นี่

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของคณะหรือหน่วยงาน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการประเมินตนเองนอกจากจะทำในระดับสถาบันแล้ว อาจทำในระดับคณะและหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกัน คลิกที่นี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ข้อมูลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่
ข้อมูลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน

เว็บไซต์การแข่งขันกีฬา - กรีฑา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ข้อมูลการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่

Other