สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 : Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 17 ก.ค. 2558 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ สำหรับ username และ password ของโรงเรียนใด ไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้แจ้งมายัง สพป.อบ.2
Downloan เอกสารประการประชุม ระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือประชาชน username และ password สำหรับเข้าระบบ
image 1

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อแทรกแซงคุณภาพสถ...

Read More
image 2

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดการอบรมการพัฒนาความสามารถครูผู้สอนด้านการวัดผลการศึกษาโรงเ...

Read More
image 3

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดงานโครงการวันวิทยาศาตร์แห่งชาติและส่งเสริมทักษะวิชาการสู่ค...

Read More
image 4

Photo by อภิสิทธิ์ เจริญรอย

นายจุด ก่อแก้ว รองผอ.สพป.อบ2 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งส...

Read More

Our Services

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ร.ร.
 • สำนักงานอัตโนมัติ
 • เว็บไซต์กลุ่มใน สพป.
 • เว็บไซต์ ร.ร. สังกัด สพป.อบ.2
 • ปฏิทินนัดหมาย ผอ.สพป.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.2

  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนสมาคม - ชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ให้ส่งใบสมัครขอรับทุนภายในว... [ อ่านต่อ ]


  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนสมาคม - ชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ให้ส่งใบสมัครขอรับทุนภายในว... [ อ่านต่อ ]


  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนสมาคม - ชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ให้ส่งใบสมัครขอรับทุนภายในว... [ อ่านต่อ ]


  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนสมาคม - ชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ให้ส่งใบสมัครขอรับทุนภายในว... [ อ่านต่อ ]


  ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพิจารณาการศ... [ อ่านต่อ ]


  ประขาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง... [ อ่านต่อ ]


  ประชาสัมพันธ์โครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘ [ อ่านต่อ ]


  แจ้งหนังสือ ที่ ศธ 04184 /ว3330 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เรื่องผลการประกวดรูปแบบประสบการณ์... [ อ่านต่อ ]


  MOU For Quality ( ฉบับที่ 3) กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ขอความกรุณาโรงเรียน ที่ยังไม่ส่ง MOU หรื... [ อ่านต่อ ]


  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผลการศึกษาในโรงเรียนขน... [ อ่านต่อ ]


 • ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

 • สำนักงานอัตโนมัติ

  รั บ ส่ ง ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร
  A M S S + +
  ภ า พ ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
  ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก ลุ่ ม
  ร า ย ล ะ เ อี ย ด รั บ จ่ า ย เ งิ น เ ดื อ น
  ร า ย ล ะ เ อี ย ด รั บ จ่ า ย เ งิ น ค่ า จ้ า ง
  ร ะ บ บ พิ ม พ์ วุ ฒิ บั ต ร อ อ น ไ ล น์

 • เว็บไซต์กลุ่มใน สพป.อบ.2

  ก ลุ่ ม อำ น ว ย ก า ร
  ก ลุ่ ม น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
  ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ สิ น ท รั พ ย์
  ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล
  ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
  ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
  ก ลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า น ศึ ก ษ า เ อ ก ช น
  ห น่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น
  ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า
  ค รุ ส ภ า เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

 • เว็บไซต์ รร. ในสังกัด สพป.อบ.2

 • ปฏิทินนัดหมาย ผอ.สพป.

  หน้าแสดงตัวอย่างปฏิทิน

OUR WEBSITE

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลระบบเครือข่ายอินเตอร์ คลิกที่นี่ ฯลฯ

คลังนวัตกรรม

“ นวัตกรรมการศึกษา ” คือ การนำแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ หรือสิ่งใหม่มาใช้ หรือการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม แนวคิดเดิม วิธีการเดิมหรือสิ่งเดิมที่ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คลิกที่นี่

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของคณะหรือหน่วยงาน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานการประเมินตนเองนอกจากจะทำในระดับสถาบันแล้ว อาจทำในระดับคณะและหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกัน คลิกที่นี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ข้อมูลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน

เว็บไซต์การแข่งขันกีฬา - กรีฑา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ข้อมูลการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่

Other