นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 09-07-2562 ] [ เปิดอ่าน : 33 ]

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) เอกสารประกอบการกู้ยื่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตามเอกสารแนบ [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 05-06-2562 ] [ เปิดอ่าน : 72 ]

อ้างถึง หนังสือ สพป.อบ.2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04184/ว1666 ลว.24 เม.ย. 2562 เรื่อง กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภค ขอความอนุเคราะห์ ร.ร. ที่ยังไม่รายงานข้อมูลเร่งดำเนินการด้วยนะครับ (รายละเอียดตามรายชื่อ ร.ร. ที่แนบมาพร้อมนี้) [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 22-05-2562 ] [ เปิดอ่าน : 119 ]

กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 17-05-2562 ] [ เปิดอ่าน : 60 ]