เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอให้โรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อดังแนบ รายงานข้อมูลนักเรียนจบชั้น ป.6 ม.3 และนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2558 ตลอดทั้งโรงเรียนที่ส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการรายงานข้อมูลนักเรียนโดยด่วน ทาง e-office หรือทาง face... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 16-05-2559 ] [ เปิดอ่าน : 443 ]

      ให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง แบบ ปพ.3:ป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และให้โรงเรียนต่อไปนี้ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อแก้ไขงาน ปพ.3:ป... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 16-05-2559 ] [ เปิดอ่าน : 263 ]

      ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จะดำเนินการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 18,000 บาท โดยปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่กล... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 12-05-2559 ] [ เปิดอ่าน : 75 ]

      ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อแก้ไขแบบ ปพ. และโรงเรียนที่มีรายชื่อยังไม่ได้ส่งแบบ ปพ.3:ป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 กรุณาส่งแบบ ปพ.ดังกล่าวด้วย... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 03-05-2559 ] [ เปิดอ่าน : 630 ]

      ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และแจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ที่ยังไม่ส่งแบบ ปพ.3:ป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 03-05-2559 ] [ เปิดอ่าน : 297 ]

      ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และแจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ที่ยังไม่ส่งแบบ ปพ.3:ป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 03-05-2559 ] [ เปิดอ่าน : 207 ]

      โรงเรียนที่ยังไม่รายงานการจบ ม.3 แบบ ปพ.3:บ และรายงานการจบ ป.6 แบบ ปพ.3:ป ให้รายงานการจบภายในวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อดำเนินการต่อไป... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 25-04-2559 ] [ เปิดอ่าน : 468 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความกรุณาโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ รายงานข้อมูลการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และนักเรียนชั้น ป.1 ทาง e-office หรือ ทาง facebook : จงลักษณ์ คล้ายคลึง โดยด่วน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ไม่เกินเวลา 10.00 น. เพื่อส... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 29-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 773 ]

      ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ข้าราชการ/บุคคลที่่ผ่านการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 1 และ 2 เข้าประชุมในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ04184/ว1000 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 29-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 270 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความกรุณาโรงเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้ ว่าอยู่โรงเรียนใด และขอความกรุณาตอบกลับทาง facebook: จงลักษณ์ คล้ายคลึง หรือโทร. 0872549834 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 24-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 520 ]