ตัวอย่าง หนังสือการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 23-11-2559 ] [ เปิดอ่าน : 300 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับเอกสารนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 รับเอกสารนโยบายการรับนักเรียน ได้ที่ช่องรับเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ดังรายชื่อโรงเรียนที่แนบ นา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 23-11-2559 ] [ เปิดอ่าน : 191 ]

      แจ้งผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน และการรายงานตามระบบโปรแกรม Thai School Lunch เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 นั้น ให้มาติดต่อรับวุฒิบัตรการอบรมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ชั้น 2) สพป.อุบลราชธาน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ยุพาพรรณ สาริราช] [ เมื่อ : 28-09-2559 ] [ เปิดอ่าน : 424 ]

      เอกสารประกอบการประเมินสถานศึกษาสีขาว นางรัชนี สายคำวงศ์ สพป.อบ.2 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 19-09-2559 ] [ เปิดอ่าน : 296 ]

      โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน อบรมวันที่ 2 -3 กันยายน 2559 ส่งรายชื่อได้ที่ facebook yanisa sangta โดยด่วนค่ะ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 496 ]

      เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่นักเรียน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ อาคารโดมใหญ่ สพป.อบ.2 ตามรายละเอียดที่แนบ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 11-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 482 ]

      การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นปร... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 03-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 287 ]

      การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 โรงเรียนที่มีความประสงค์เพื่อขอรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ขอให้แจ้งความจำนงได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 03-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 119 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอให้ทุกโรงเรียนเตรียมข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลเด็กเกิดตาม ทร.14 และนักเรียนรายบุคคล ที่เกิดปี 51 - 55 ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 มาประกอบการประชุมปฏิบัติการการจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน ในวันที่ 2 สิงหาคม... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 01-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 565 ]

      ให้โรงเรียนที่มีชื่อต่อไปนี้ มารับยาสีฟัน แปรงสีฟัน ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 26-07-2559 ] [ เปิดอ่าน : 382 ]