ปำิทินกำหนดการออกประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 20-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 364 ]

      ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ( C.B.T.C) [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 15-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 168 ]

      ขอความร่วมมือเผยแพร่การจำหน่ายหนังสือลูกเสือ - เนตรนารีราคาพิเศษ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 14-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 156 ]

      ข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ที่ค้างชำระค่าสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3งวดขึ้นไปให้ไปติดต่อขอชำระเงินได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 10-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 261 ]

      ข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ที่ค้างชำระค่าสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3งวดขึ้นไปให้ไปติดต่อขอชำระเงินได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 10-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 122 ]

      ด่วน!!!อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.2 ที่ ศธ 04184/ว1913 ลว.2 มิ.ย. 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2558 แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบ Nispa เว็ปไซด์ www.http.nispa.need.go.th ดำเนินการรายงานข้อมูลโดยด่วน ภายในวันที่ 10 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 10-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 356 ]

      ให้โรงเรียนต่อไปนี้ที่ยังไม่ส่ง ปพ.3:ป และปพ.3:บ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558)ประจำปีการศึกษา 2557 ส่งเอกสารโดยด่วน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 30-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 456 ]

      ด่วนที่สุด...โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลรองเท้า โครงการ Toms Giving Program "One for One" ให้รายงานข้อมูลด่วน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. (โรงเรียนที่รายงานแล้วแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งเพื่อแก้ไขข้อมูลโดยด่วน)... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 29-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 337 ]

      การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขนาดของโรงเรียน กลุ่มที่ 1 มีนักเรียนตั้งแต่ 721 ขึ้นไป กลุ่มที่ 2 มีนักเรียนตั้งแ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 25-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 213 ]

      ด่วน!!!อ้างถึงหนังสือที่ 04184/ว1623 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้โรงเรียนรายงานแผนปฏิบัติการ ภายใน 20 พฤษภาคม 2558 ขณะนี้มีโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานจำนวนมาก ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 19-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 251 ]