ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม ตามคำสั่ง สพป.อบ.2 ที่ 466/2557 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 24 ตุลาคม 2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 21-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 204 ]

      แจ้งสูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ( รายละเอียดดังแนบ ) ศน.วิรัตน์ ท้าวด่อน สพป.อบ.2 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 470 ]

      เชิญชวนลูกเสือ – เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๓ ณ เมืองยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๓ ระหว่า... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 07-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 155 ]

      ด้วยสโมสรลูกเสือกรุงเทพในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้ดำเนินการจัดงานชุมนุมลูกเสือ –เนตรนารี ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษค่ายพระร... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 07-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 73 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอความร่วมมือโรงเรียนตอบแบบสอบถามเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 30-09-2557 ] [ เปิดอ่าน : 484 ]

      แจ้งปฎิทินกำหนดการออกประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่นประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 29-09-2557 ] [ เปิดอ่าน : 286 ]

      ขอความอนุเคราะห์ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่าย รวบรวมแบบประเมินตนเองด้านการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการของโรงเรียนในเครือข่าย ส่ง สพป.อบ.2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สุภาพร จันทรุกขา] [ เมื่อ : 29-09-2557 ] [ เปิดอ่าน : 285 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โรงเรียนต่อไปนี้ ส่งรายงานการคัดกรองนักเรียนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2557 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 24-09-2557 ] [ เปิดอ่าน : 503 ]

      แจ้งโรงเรียนชุมชนบ้านเจียด,บ้านนาแวง,บ้านโบกม่วง,บ้านโนนสูง,บ้านม่วงเฒ่า,บ้านคึม,บ้านศรีสุข,บ้านแก้งอะฮวน,บ้านดอนจิก,บ้านโหมน,บ้านหนองกุงดอนตาเข จึงขอให้โรงเรียนทั้ง 11 โรง ดำเนินกาารลงข้อมูลการรับนักเรียน ตามหนังสือที่ ศธ 04184/ว3196 ลว.24 กรกฎาคม ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 24-09-2557 ] [ เปิดอ่าน : 101 ]

      แจ้งโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่, เหมือดแอ่แก้งไฮ,บ้านกาบิน กรอกรายละเอียดใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษาฯ แนบเอกสารประกอบ ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายใน 24 กันยายน 2557... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 22-09-2557 ] [ เปิดอ่าน : 153 ]