เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน ผอ.ร.ร. / ครู เข้าชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ ตามโครงการรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ขอให้ทุกโรงเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อพร้อมทั้งนำนักเรียนเข้าชมตาม วัน เวลา แ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 06-11-2560 ] [ เปิดอ่าน : 479 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามหนังสือที่ ศธ04184/ว723 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 เรื่องขอข้อมูลประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2560 ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รายงานข้อมูลโดยด่วน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2560 ทาง e-mail: jonglak.choralee@gmai... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 13-09-2560 ] [ เปิดอ่าน : 634 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามหนังสือที่ ศธ04184/ว723 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 เรื่องขอข้อมูลประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2560 ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รายงานข้อมูลโดยด่วน ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 ทาง e-mail: jonglak.choralee@... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 05-09-2560 ] [ เปิดอ่าน : 303 ]

      ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ที่เข้าเรียนโรงเรียนสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อ สพท.อื่น ๆ ตรวจสอบข้อมูล... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 04-07-2560 ] [ เปิดอ่าน : 284 ]

      แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (แบบ ปพ.3: ป, แบบ ปพ.3 : บ) ให้กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา ภายใน 11 กรกฎาคม 2560... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ยุพาพรรณ สาริราช] [ เมื่อ : 03-07-2560 ] [ เปิดอ่าน : 361 ]

      เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ขอแจ้งที่อยู่ กองทุน กยศ. ตามหนังสือที่ ศธ 04184/ว2256 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่องขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการกองทุน กยศ. กรอ.เพื่อชาติ ดังนี้ ที่อยู่ กองทุนเงินใก้หู้ยืมเพื... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 27-06-2560 ] [ เปิดอ่าน : 285 ]

      แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบ ปพ.3:ป/บ. ปีการศึกษา 2559 (ณ วันที่ 13 มิ.ย. 60) สังกัด สพฐ / ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ยุพาพรรณ สาริราช] [ เมื่อ : 13-06-2560 ] [ เปิดอ่าน : 354 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กนักเรียนตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ" สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน วัสดุ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ยุพาพรรณ สาริราช] [ เมื่อ : 16-05-2560 ] [ เปิดอ่าน : 251 ]

      แจ้งโรงเรียนบ้านกุศกร โรงเรียนบ้านคันพะลาน โรงเรียนบ้านโพนแพง และโรงเรียนบ้านนาแมด ติดต่อรับแบบพิมพ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ป.พ.) ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ยุพาพรรณ สาริราช] [ เมื่อ : 24-04-2560 ] [ เปิดอ่าน : 403 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอให้ทุกโรงเรียน เข้ารายงานข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 ทางเว็บไซต์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 หัวข้อ รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยสามารถอัพเดทข้อมูลได้ไม่เกินวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ซ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 12-04-2560 ] [ เปิดอ่าน : 438 ]