เอกสารประกอบการประเมินสถานศึกษาสีขาว นางรัชนี สายคำวงศ์ สพป.อบ.2 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 19-09-2559 ] [ เปิดอ่าน : 215 ]

      โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน อบรมวันที่ 2 -3 กันยายน 2559 ส่งรายชื่อได้ที่ facebook yanisa sangta โดยด่วนค่ะ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 475 ]

      เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่นักเรียน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ อาคารโดมใหญ่ สพป.อบ.2 ตามรายละเอียดที่แนบ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 11-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 431 ]

      การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นปร... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 03-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 273 ]

      การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 โรงเรียนที่มีความประสงค์เพื่อขอรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ขอให้แจ้งความจำนงได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 03-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 105 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอให้ทุกโรงเรียนเตรียมข้อมูลเขตพื้นที่บริการ ข้อมูลเด็กเกิดตาม ทร.14 และนักเรียนรายบุคคล ที่เกิดปี 51 - 55 ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 มาประกอบการประชุมปฏิบัติการการจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน ในวันที่ 2 สิงหาคม... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 01-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 508 ]

      ให้โรงเรียนที่มีชื่อต่อไปนี้ มารับยาสีฟัน แปรงสีฟัน ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 26-07-2559 ] [ เปิดอ่าน : 340 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ด้วย สพป.อุบลราชธานี เขต 2จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 จึงขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเข้าประช... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 21-07-2559 ] [ เปิดอ่าน : 323 ]

      ข้อมูลเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 27-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 527 ]

      แจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ http://nispa.nccd.go.th/2013/ Username: obec3402 password : 990qtq รายละเอียดังคู่มือการเข้าใช้ง... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 23-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 552 ]