ให้โรงเรียนที่มีชื่อต่อไปนี้ มารับยาสีฟัน แปรงสีฟัน ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 26-07-2559 ] [ เปิดอ่าน : 255 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ด้วย สพป.อุบลราชธานี เขต 2จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 จึงขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเข้าประช... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 21-07-2559 ] [ เปิดอ่าน : 305 ]

      ข้อมูลเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 27-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 498 ]

      แจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ http://nispa.nccd.go.th/2013/ Username: obec3402 password : 990qtq รายละเอียดังคู่มือการเข้าใช้ง... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 23-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 521 ]

      ให้โรงเรียนในสังกัดส่งการจัดทำร่างแผนที่กำหนดเขตใกล้เคียงสถานศึกษาตามแนวทางการจัดทำเขตพื้นที่และข้อมูลแผนที่สถานศึกษาตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 22-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 388 ]

      ให้โรงเรียนต่อไปนี้ ร.ร.บ้านนาพิน,ร.ร.บ้านนาหว้า,บ้านโพธิ์ไทร,บ้านบกหนองทันน้ำ ประมาณการ ค่าใช้จ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายใน 27 มิถุนายน 2559... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 21-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 283 ]

      ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้มารับสบู่และสื่อการเรียน ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 17-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 279 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอแจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อที่แนบ ติดต่อขอรับสื่อพัฒนา EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย โดยด่วน ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 14-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 289 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส อ้างถึง หนังสือ สพป.อบ.2 ที่ศธ 04184/ว1750 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่องการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมร... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 08-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 329 ]

      เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอแจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อดังแนบ และขอความกรุณาโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูล การจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2558 รายงานข้อมูลโดยด่วน ทาง e-office และ ทาง... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 06-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 588 ]