ให้โรงเรียนต่อไปนี้ มารับแบบพิมพ์ ปพ.ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อบ.2 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 02-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 71 ]

      อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.2 ที่ ศธ04184/ว 756 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2558เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2558 แจ้งให้ ร.ร.ขยายโอกาสส่งใบสมัครผู้เข้าอบรม 1 คน อบรมวันที่ 2-4มี.ค.2558 ณ ร.ร.ขุมคำวิทยาคาร สพป.อบ.2ขอเลื่อนการอบรมเป็นวันที่ ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วิวรรธนี เฉลิมทอง] [ เมื่อ : 26-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 234 ]

      ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงโรงเรียนในสังกัด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ซึ่งให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.มีหนังสือแจ้งให้ทุกโรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แลเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียนในช่วงเทศก... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 10-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 350 ]

      การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ.สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 04-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 171 ]

      แจ้งยกเลิกระเบียนแสดงผล ปพ.1 บ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 02-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 386 ]

      แจ้งยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.บ) [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 02-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 208 ]

      เรื่อง..การสำรวจข้อมูลด้านกีฬาของโรงเรียน ตามหนังสือ ที่ ศธ 04184/ว 64 ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ให้โรงเรียนสำรวจข้อมูลด้านกีฬาของโรงเรียน ตามแบบกรอกข้อมูลที่แนบ ส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 255... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 26-01-2558 ] [ เปิดอ่าน : 394 ]

      สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒ กำหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) ระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ค่าลงทะเบีย... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 26-01-2558 ] [ เปิดอ่าน : 129 ]

      สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ จะดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรผู้นำการบันเทิงในกองลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ค่าลงท... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 26-01-2558 ] [ เปิดอ่าน : 87 ]

      สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ จะดำเนินการจัดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน ๑ รุ่น ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 26-01-2558 ] [ เปิดอ่าน : 62 ]