ให้โรงเรียนต่อไปนี้ที่ยังไม่ส่ง ปพ.3:ป และปพ.3:บ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558)ประจำปีการศึกษา 2557 ส่งเอกสารโดยด่วน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 30-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 367 ]

      ด่วนที่สุด...โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลรองเท้า โครงการ Toms Giving Program "One for One" ให้รายงานข้อมูลด่วน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. (โรงเรียนที่รายงานแล้วแต่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งเพื่อแก้ไขข้อมูลโดยด่วน)... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 29-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 312 ]

      การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขนาดของโรงเรียน กลุ่มที่ 1 มีนักเรียนตั้งแต่ 721 ขึ้นไป กลุ่มที่ 2 มีนักเรียนตั้งแ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 25-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 193 ]

      ด่วน!!!อ้างถึงหนังสือที่ 04184/ว1623 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้โรงเรียนรายงานแผนปฏิบัติการ ภายใน 20 พฤษภาคม 2558 ขณะนี้มีโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานจำนวนมาก ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 19-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 240 ]

      แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ตามปฏิทินโครงการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แบบรายงานที่6-8) ให้รายงานข้อมูลพร้อมแผ่นซีดี 1 แผ่น ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 16-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 344 ]

      ผลการประกวดระเบียบแถว (สวนสนาม) ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 12-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 254 ]

      สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) จำนวน ๑ รุ่น ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลุกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) จังหวัดศรีสะเกษ ผู้สนใจ สมัครภายในวันท... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 12-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 157 ]

      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย โดยได้กำหนดแบบแผนการจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่ การประกวดความเรียง การประกวดภาพวาด การ์ตูน การประกวดหนังสั้น การประกวดเพลง หากสนใจส่งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 08-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 144 ]

      อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.2 ที่ ศธ 04184/ว1623 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ส่งรายงานแผนปฏิบัติการประจำปีและกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แจ้งให้ส่งภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแผนฯ ขอความกรุณาส่งโดยด่ว... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วิวรรธนี เฉลิมทอง] [ เมื่อ : 08-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 376 ]

      แจ้งครูผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียนโรงเรียนดังต่อไปนี้ ส่งแบบรายงานการเดินทางติดตามนักเรียนเข้าเรียน/เด็กออกลางคัน ตามโครงการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด่วน(ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558)... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 02-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 406 ]