โรงเรียนที่ยังไม่ รายงานผู้สำเร็จการศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา (ปพ.3:ป) ระดับมัธยมศึกษา (ปพ.3:บ) ขอให้ดำเนินการจัดส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อบ.2 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 และอย่าลืมให้ผู้บริหารโรงเรียนเซ็นชื่อกำกับในบรรทัดสุดท้ายของรายชื่อนั... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 29-05-2558 ] [ เปิดอ่าน : 44 ]

      ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงเรียนที่สนใจส่งผลงาน ดาวน์โหลด ใบสมัคร คู่มือต่างๆได้ที่ www.senate.go.th โรงเรียนที่สนใจส่งภายในวันที่ 11 ม... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 25-05-2558 ] [ เปิดอ่าน : 78 ]

      แจ้งครูผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน ส่งแบบรายงานการเดินทางไปราชการ(การติดตามเด็กในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน)ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 25-05-2558 ] [ เปิดอ่าน : 463 ]

      เรียน ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่าย การดำเนินงานโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" LIFE SAVING ขอให้ดำเนินการตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ และส่งเอกสารการยืมเงินราชการที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยด่วน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 21-05-2558 ] [ เปิดอ่าน : 189 ]

      สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครนักศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง(หลักสูตรระยะสั้น)ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รับสมัครระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dei.ac.th หรือสำนักงาน กศน. ww... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 21-05-2558 ] [ เปิดอ่าน : 154 ]

      ด้วย สโมสรลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะจัดการฝึกอบรมการบันเทิงและนันทนาการเพื่อการพัฒนาองค์กร เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนองค์กร และผู้นำเยาวชน มีทัก... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 15-05-2558 ] [ เปิดอ่าน : 130 ]

      อ้างถึง หนังสือ สพป.อบ.๒ ที่ ศธ ๐๔๑๘๔/ว๑๕๔๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยซึ่งจัดประชุมในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลฯขอให้โรงเรียนที่เป... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 01-05-2558 ] [ เปิดอ่าน : 928 ]

      แจ้งยกเลิกประชุมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เนื่องจากได้แจ้งแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ในคราวประชุมอบรมเชิงปฏิบัต... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 30-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 355 ]

      การอบรมโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" แจ้งให้ ร.ร. ในสังกัดทุก ร.ร. แจ้งชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบ จำนวน 1 คน เข้ารับการอบรมในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร (ด้านทิศเหนือโลตัสสาขาตระการพืชผล) รายงานตัวเวลา 08.00... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 22-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 453 ]

      การขยายเวลาการคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 20-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 154 ]