แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.2 ที่ ศธ04184/ว1076 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการตำรวน D.A.R.E ที่ให้ส่งรายชือ่ ร.ร.ที่มีความประสงค์ ไปยัง สพป.อบ.2 ภายใน 31 มี.ค. 2558 บัดนี้ ขอยกเลิกการส่งรายชื่อ ร.ร. เนื่องจาก ส... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 26-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 236 ]

      แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.2 ที่ ศธ04184/ว1076 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการตำรวน D.A.R.E ที่ให้ส่งรายชือ่ ร.ร.ที่มีความประสงค์ ไปยัง สพป.อบ.2 ภายใน 31 มี.ค. 2558 บัดนี้ ขอยกเลิกการส่งรายชื่อ ร.ร. เนื่องจาก ส... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 26-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 157 ]

      รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2558 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 25-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 132 ]

      แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน(ประธาน,รองประธานและเลขานุการ)และคณะกรรมการตัดสินกีฬา-กรีฑานักเรียนทุกคน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04184/ว 1176 จากห้องประชุมสัตยาบัน 1 สพป.อบ.2 เป็น ห้องประชุมอา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 24-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 225 ]

      สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ระว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตระการพืชผล สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนทับช้าง สนามกีฬาโรงเรียนบ้านม่วงเดียด สนามกีฬาเทศบาลตระการพืชผล... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 24-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 273 ]

      รายละเอียดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 ระว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตระการพืชผล สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนทับช้าง สนามกีฬาโรงเรียนบ้านม่วงเดียด สนามกีฬาเทศบาลตระการพืชผล(หนองขุหลุ) สนาม... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 24-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 160 ]

      ให้โรงเรียนต่อไปนี้ มารับแบบ ปพ.ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางอาภาเพชร ภาระเวช) พร้อมนำเงินมาชำระด้วย... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 24-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 115 ]

      แบบรายงานข้อมูลนักเรียน โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 23-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 469 ]

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ช้ันสูง (SS.A.T.C)กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) อำเภอโกสุมพิสัย จังหว... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 20-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 60 ]

      ด้วยวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาส สถานศึกษาเอกชน ระดับมัธยม และสังกัด อปท.ขอให้โรงเรียนแจ้งครูเข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน ณ ค่ายลูกเสือ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 17-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 478 ]