เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมการนำรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ป.4-6 และนำมาประกอบการอบรมในวันที่ 27-29 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สพป.อบ.2 (รายละเอียดดังแนบ ) ศน.จินต์ณธิป ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 24-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 283 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอแจ้งหนังสือ ที่ ศธ 04184/ว1072 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่อง การประเมินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการจัดทำ SAR ปี 2557 ( รายละเอียดดังแนบ ) ศน.ภูริช เจริญรัตนพันธุ์ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 23-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 377 ]

      แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ตรวจสอบและรายงานจุดเน้นสถานศึกษา ด่วน [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 20-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 494 ]

      แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ตรวจสอบและรายงานจุดเน้นสถานศึกษา ด่วน [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 20-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 176 ]

      เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด ขอแจ้งให้โรงเรียนดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 รายละเอียดดังแนบ ศน.มนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 19-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 66 ]

      เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด ขอแจ้งให้โรงเรียนดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.2 รายละเอียดดังแนบ ศน.มนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 19-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 58 ]

      เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด ขอแจ้งให้โรงเรียนดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.1 รายละเอียดดังแนบ ศน.มนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 19-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 59 ]

      แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รายงานฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ทั้ง 3 มิติ (ในส่วนของมิติที่ 3 ให้โรงเรียนใช้ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ป.3 และ ป.ุ6 ไปใช้เป็นข้อมูลในการรายงาน แบบรายงานตามเอกสาร... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 15-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 687 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกโรงเรียน ขอแจ้งให้โรงเรียนดาวนฺโหลดแบบฟอร์มรายงานพัฒนานักเรียนปฐมวัย ชั้น อนุบาล 1 และอนุบาล 2 และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่ง สพป.อุุบลราชธานี เขต 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ศน.ปริชมน กาลพัฒ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 13-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 659 ]

      แนวทางการประเมินการอ่านและการเขียน ป.1-2 และ ป.4-5 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 13-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 426 ]