ขอแจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558.. รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้ง ( รายละเอียดังแนบ ) ศน.จินต์ณธิป แก้วชิณ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 14-05-2558 ] [ เปิดอ่าน : 440 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 ขอแจ้งเลื่อนการประชุมประวัติศาสตร์และหน้่าที่พลเมือง ตามหนังสือที่ ศธ 04184 / ว1554 ลงวันที่ 27 เมษายน 2557 เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด และสพป.อบ.2 จะแจ้งวัน เวลา สถานที่ในการประชุมให้ทราบในภายหลัง ศน.วิรัต... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 14-05-2558 ] [ เปิดอ่าน : 259 ]

      แจ้งหนังสือราชการ ที่ศธ 04184/ว1554 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง ประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง รายละเอียดดังแนบ ศน.วิรัตน์ ท้าวด่อน สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 14-05-2558 ] [ เปิดอ่าน : 283 ]

      รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือ LAS ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 13-05-2558 ] [ เปิดอ่าน : 773 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 ขอแจ้งให้โรเงรียนประเมินตนเอง สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ( รายละเอียดดังแนบ ) ศน.ฤชุทัย ไชยขาว สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 12-05-2558 ] [ เปิดอ่าน : 282 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตร " ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา " ในวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สพป.อบ.2 ขอให้ส่งครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักส... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 08-05-2558 ] [ เปิดอ่าน : 687 ]

      แจ้ง รายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558.. รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้ง ศน. จินต์ณธิป แก้วชิณ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 06-05-2558 ] [ เปิดอ่าน : 643 ]

      แจ้งคุณครูที่เข้ารับการอบรม การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และพัฒนาการสอนวรรณคดีตามแนวทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA ) ระหว่างวันที่ 1 - 4 พ.ค. 2558 ให้นำคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค มาด้วย ศน.พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 29-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 488 ]

      แจ้งคุณครูภาษาไทยที่จะเข้ารับการอบรมการสร้างแบบฝึกอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และพัฒนาการสอนวรรณคดีตามแนวทางการประเมินผู้เรียนนานาชาติ(PISA) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2558 ให้นำคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊คส์) มาในวันอบรมด้วย ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 29-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 386 ]

      ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕” ด้วย บริษัท นานมีบุคส์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ “นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕ เฉลมพระเกียรติสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา รวมพลังรักการอ่าน ๖๐ ล้านเล่ม” โดยมีวัตถุประสง... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 22-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 207 ]