แจ้งโรงเรียนที่ไม่สามารถเข้าตอบแบบสำรวจครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นให้copy http://goo.gl/forms/W6OJzSPMmKuAUboq1 ไปวางในช่อง URL หรือช่องเวปไชด์แล้วกดEnter... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ณัฐศักดิ์ สำเภา] [ เมื่อ : 23-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 473 ]

      ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๙ ซึ่งแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ (รายละเอียดได้แจ้งเป็นหนังสือราชการแล้ว)... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 21-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 319 ]

      แนวทางการประเมินการอ่าน ป.๑ - ๖ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 21-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 628 ]

      แนวทางการประเมินการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๑ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 21-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 444 ]

      การประเมินการอ่านและเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 21-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 855 ]

      ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 256 ]

      โปรแกรมตรวจสอบผล O-NET ปี 2557-2558 นางสมภักดิ์ สลักทอง [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ณัฐศักดิ์ สำเภา] [ เมื่อ : 10-06-2559 ] [ เปิดอ่าน : 326 ]

      จัดส่งคู่มือการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 23-05-2559 ] [ เปิดอ่าน : 723 ]

      ประชาสัมพันธ์ โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ ประจำปี 2559 ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช.จัดประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษาที่จะทำให้นักเรียนได้ต... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สรพงศ์ ปรักเจริญ] [ เมื่อ : 23-05-2559 ] [ เปิดอ่าน : 190 ]

      การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 16-05-2559 ] [ เปิดอ่าน : 378 ]