แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้รายงานผลการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ตามแบบรายงานที่แนบ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ไม่เกินเวลา 12.00 น. ให้จงได้ แล้วส่งแบบรายงานที่ E-Mail: wiangchai2521@gmai... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 29-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 386 ]

      แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการรายจุดเน้น มิติที่ 3 โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.ตรวจสอบข้อมูลตามเอกสารที่แนบ 2.หากพบข้อเสนอแนะ(ตัวอักษรสีแดง)ให้รีบเข้าไปแก้ไขผ่านโปรแกรม Triple A โดยด่วน เพราะระบบใกล้จะปิดแล้ว) ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 27-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 295 ]

      ข้อเสนอแนะในการรายงานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา ผ่านโปรแกรม Triple A ภาคเรียนที่ 1 / 2557 จากการตรวจสอบข้อมูลการรายงานของทางโรงเรียนมีประเด็นที่โรงเรียนควรแจ้งผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบการรายงาน มิติที่ 2 และมิติที่ 3 ดังเอกสารที่แนบ และให้โรงเรียนร... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 25-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 245 ]

      แจ้งผลการตรวจสอบการรายงานข้อมูล "จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน" ผ่านโปรแกรม Triple A มิติที่ 1 1.ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตรวจสอบข้อมูล และรายงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว 2.มิติที่ 2 และ 3 กำลังตรวจสอบ หมายเหตุ หากมีเครืองหมาย / แสดงในช่องตัวชี้วัด หมายถึง ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 25-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 273 ]

      แจ้งการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียดดังแนบ) ศน.มนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 547 ]

      เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 ขอเชิญครูผู้สอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รายละเอียดดังนี้ 1. โรงเรียนขยายโอกาส ครูสอนระดับประถมศึกษา 1 คน และครูผู้สอนร... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 708 ]

      แจ้งสูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ( รายละเอียดดังแนบ )... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 418 ]

      แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานผล "จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผ่านโปรแกรม Tripie A ภาคเรียนที่ 1/2557 มิติที่ 2 ข้อ 2.2.22 ร้อยละของนักเรียนชั้นป.6 ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพี่อการสื่อสาร นั้น ขอแจ้งให้"สถานศึกษาทุกโรงเรียน ยังไม่ต้องกรอกข้อมูล " เพราะนัก... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 13-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 435 ]

      ชี้แจงเพิ่มเติม การรายงานข้อมูล “ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา Triple A” ภาคเรียนที่ 1/2557 -ผลการประเมินของ มิติที่ 1-3 ให้เป็นไปตามแบบวัดและประเมินผล(ข้อสอบ)ที่ทางโรงเรียนกำหนด ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 12-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 333 ]

      ขอความร่วมมือจากโรงเรียน เข้าไปรายงานข้อมูล “ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา Triple A” ภาคเรียนที่ 1/2557... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 11-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 413 ]