แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังแนบ ศน.สมศรี แก้วปัญญา สพป.อบ.2 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 28-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 241 ]

      ขอเชิญชวนทุกโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชมมายุ ๕ รอบ และขอความร่วมมือรายงน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 28-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 359 ]

      ด่วนที่สุด ด้วย สพฐ. ได้ขยายเวลาการเปิดระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปี 2558 ให้รีบดำเนินการจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 นี้เท่านั้น... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 24-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 490 ]

      การประเมินการอ่าน และเขียน นักเรียนชั้น ป.๑-๖ ครั้งที่ ๒ ๑.ให้โรงเรียนประเมินให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ๒.เอกสาร(แบบรายงาน) ให้จัดทำสำเนา ๒ ชุด - เก็บไว้ที่โรงเรียน ๑ ชุด - ส่งเขตพื้นที่ ๑ ชุด (ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรก... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 23-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 987 ]

      ปฏิทินการนิเทศโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 23 ก.ค. 58 ร.ร.บ้านแก่งเค็ง ร.ร หนองบั่ว 24 ก.ค ຸ58 บ้านขุมคำ ร.ร.บ้านบกหนองทันน้ำ ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ณัฐศักดิ์ สำเภา] [ เมื่อ : 22-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 184 ]

      แจ้งคำสั่งแต้งแตั้งคณะกรรมการอบรมสัมมนาผู้ปกครองร่วมพัฒนาลูกบนพื้นฐานแนวคิดค่านิยม 12 ประการ อำเภอตระการพืชผล รายละเอียดดังแนบ ศน ปริชมน กาลพัฒน์ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 21-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 296 ]

      แจ้งคำสั่งแต้งแตั้งคณะกรรมการอบรมสัมมนาผู้ปกครองร่วมพัฒนาลูกบนพื้นฐานแนวคิดค่านิยม 12 ประการ อำเภอตระการพืชผล รายละเอียดดังแนบ ศน ปริชมน กาลพัฒน์ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 21-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 213 ]

      ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้รับการตัดสินผลการเรียน (เกรด) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 18-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 483 ]

      แจ้งกำหนดการประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2558 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 17-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 494 ]

      แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรม พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย อำเภอโพธิ์ไทร ( รายละเอียดดังแนบ )... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 16-07-2558 ] [ เปิดอ่าน : 121 ]