จัดส่งคู่มือการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 23-05-2559 ] [ เปิดอ่าน : 283 ]

      ประชาสัมพันธ์ โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ ประจำปี 2559 ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช.จัดประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษาที่จะทำให้นักเรียนได้ต... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สรพงศ์ ปรักเจริญ] [ เมื่อ : 23-05-2559 ] [ เปิดอ่าน : 96 ]

      การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 16-05-2559 ] [ เปิดอ่าน : 278 ]

      ประชาสัมพันธ์ - กำหนดการโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน - คำสั่ง สพป. อบ. 2 ที่ 203/2559 ลว. 29 เม.ย. 59 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอาเซียนศึกษา กิจกรรมที่ 1 ศน.วิรัตน์ ท้าวด่อน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 02-05-2559 ] [ เปิดอ่าน : 212 ]

      ดาวน์โหลดเอกสาร การส่งรายงานประจำปี (SAR) ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 25-04-2559 ] [ เปิดอ่าน : 634 ]

      หลักสูตรการฝึกอบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้าำหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 08-04-2559 ] [ เปิดอ่าน : 518 ]

      แบบรายงานข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นปฐมวัยในแบบ อบ.02 ปีการศึกษา 2558 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 29-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 703 ]

      ขอความกรุณา โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าไปรายงานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา ด่วน ระบบจะเปิดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ขอบคุณครับ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559)... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 28-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 434 ]

      อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04184/ว1008 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เรื่อง แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสสมัครเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลในถิ่นทุรกันดารโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(กสทอ.)นััน ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่สมัครให้สมัครเข้าร่วมโครงก... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วสวัตติ์ ถึงประชา] [ เมื่อ : 24-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 322 ]

      แจ้งการประเมินการอ่าน และเขียนครั้งที่ 6 / 2558 การประเมินการอ่าน การเขียนครั้งที่ 6 ประจำเดือน มกราคม 2559 1.การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินหลังการดำเนินการจัดสอบมาแล้ว 5 ครั้ง (Posttest ) เพื่อดูผลการพัฒนา แบบประเมินส่วนใหญ่จึง... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 15-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 1233 ]