แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังเอกสารที่แนบ ส่งรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ฯ ตามหนังสือที่ ศธ 04184/ว4510 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ให้ดำเนินการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน และส่งถึง สพป.อบ.2 ไม่เกินวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ศน.ศิริพรรณ์ แก้วเนตร สพป.อ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 20-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 571 ]

      แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ( รายละเอียดดังแนบ ) ศน.เวียงชัย แสงทอง สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 405 ]

      แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ 04184/ว4581 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เรื่องส่งรายชื่อครูอบอม สาระภูมิศาสตร์ ( รายละเอียดดังแนบ )... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 13-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 686 ]

      ตารางการนิเทศ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ใบศรี สำเภา] [ เมื่อ : 10-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 572 ]

      เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 แจ้งให้โรงเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ เตรียมสอบ O-NET ปี 2557 ดังขั้นตอนต่อไปนี้ กลุ่มนิเทศ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 10-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 748 ]

      แจ้งการออกนิเทศ ติดตามในเครือข่ายที่ 11 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ใบศรี สำเภา] [ เมื่อ : 10-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 290 ]

      แจ้งตารางการนิเทศโรงเรียนเครือข่ายที่ 11 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ใบศรี สำเภา] [ เมื่อ : 10-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 156 ]

      แจ้งสถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 07-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 331 ]

      แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ 04184/ว4510 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เรื่องประเมินคุณภาพการศึกษาขั้ืนพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผูเรียน ปี 2557 ( รายละเอียดดังแนบ ) ศน.ศิริพรรณ์ แก้วเนตร สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 07-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 569 ]

      แจ้งหลักสูตรเพิ่มเติมประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ( รายละเอียดดังแนบ ) ศน. มะลิวัลย์ พบลาภ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 31-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 682 ]