ดาวน์โหลดเอกสาร การส่งรายงานประจำปี (SAR) ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 25-04-2559 ] [ เปิดอ่าน : 295 ]

      หลักสูตรการฝึกอบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้าำหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 08-04-2559 ] [ เปิดอ่าน : 446 ]

      แบบรายงานข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นปฐมวัยในแบบ อบ.02 ปีการศึกษา 2558 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 29-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 671 ]

      ขอความกรุณา โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าไปรายงานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา ด่วน ระบบจะเปิดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ขอบคุณครับ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559)... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 28-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 386 ]

      อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04184/ว1008 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เรื่อง แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสสมัครเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลในถิ่นทุรกันดารโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(กสทอ.)นััน ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่สมัครให้สมัครเข้าร่วมโครงก... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วสวัตติ์ ถึงประชา] [ เมื่อ : 24-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 315 ]

      แจ้งการประเมินการอ่าน และเขียนครั้งที่ 6 / 2558 การประเมินการอ่าน การเขียนครั้งที่ 6 ประจำเดือน มกราคม 2559 1.การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินหลังการดำเนินการจัดสอบมาแล้ว 5 ครั้ง (Posttest ) เพื่อดูผลการพัฒนา แบบประเมินส่วนใหญ่จึง... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 15-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 1210 ]

      ตารางการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559( 1 ต.ค. 58-31 มี.ค 59)... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ณัฐศักดิ์ สำเภา] [ เมื่อ : 14-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 471 ]

      แก้ไขคำสั่ง กรรมการคุมสอบ NT 58 และกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ NT 58 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 10-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 234 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ NT ปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 121 / 2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม เครือข่ายที่ 17 , 18 , 19 รายละเอียดดังแนบ ศน.ศิริพรรณ์ แก้วเนตร สพป.อบ.2 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 09-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 200 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ NT ปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 121 / 2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม เครือข่ายที่ 17 , 18 , 19 รายละเอียดดังแนบ ศน.ศิริพรรณ์ แก้วเนตร สพป.อบ.2 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 09-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 119 ]