แจ้งหนังสือราชการ ที่ศธ 04184/ว1486 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กทีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2558 (รายละเอียดดังแนบ )... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 20-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 222 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ดาวน์โหลดข้อมูลผลสอบ NT ปี 2557 รายบุคคลทางเว็บไซต์ http://juno.tks.co.th/obecstudent (รายละเอียดดังแนบ) ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 20-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 300 ]

      แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบฝึกอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และพัฒนาการสอนวรรณคดี ตามแนวทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) จากกำหนดการเดิม วันที่ 21-24 เมษายน 2558 เลื่อนเป็นวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สพป.อบ.2 โดยกำหนด... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 17-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 312 ]

      เรียน ผู้อนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอแจ้งให้โรงเรียนรายงานร้อยละของสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ ศน.ฤชุทัย ไชยขาว สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 03-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 710 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอแจ้งให้โรงเรียน ได้ประเมินตนเองในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในเว็บไซต์ ตามแบบประเมินตนเองที่แนบมาพร้อมนี้ ศน. ฤชุทัย ไชยขาว สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 03-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 466 ]

      แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ " บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย " รุ่นที่ 1-4 เพื่อขอรับตราพระราชทาน ฯ และประเมินเพื่อคงสภาพเป็น " บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย " ปีการศึกษา 2557... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 31-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 327 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ 04184 / 1344 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ฯ ( รายละเอียดดังแนบ ) ศน. สมศรี แก้วปัญญา สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 31-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 119 ]

      แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http:// dltv.feedback180.com ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ( รายละเอียดดังแนบ ) ศน.เวียงชีย แสงทอง สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 30-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 425 ]

      1. แจ้งให้ทุกโรงเรียนเข้าไปรายงานจุดเน้นสถานศึกษา ในมิติที่ 1 และ มิติที่ 2 ด่วน เพราะระบบจะเปิดในวันที่ 31 มีนาคม 2558 2. ผลการตรวจสอบมิติที่ 1 ปรากฏตามเอกสารที่แนบ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 29-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 246 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมการนำรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ป.4-6 และนำมาประกอบการอบรมในวันที่ 27-29 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สพป.อบ.2 (รายละเอียดดังแนบ ) ศน.จินต์ณธิป ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 24-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 335 ]