เรียนทุกโรงเรียนเพื่อทราบ ตามที่ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2558 นั้น และได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนว่าไม่สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ เนื่องจากโปรแกรมรายงานข้อมูลว่าหมดเวลาในการรายงานข้อมูล กระผ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 06-10-2558 ] [ เปิดอ่าน : 265 ]

      เฉลยแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1 ( รายละเอียดดังแนบ ) ศน.มนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ สพป.อบ.2 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 05-10-2558 ] [ เปิดอ่าน : 210 ]

      แจ้งรหัสการบันทึกข้อมูลฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 30-09-2558 ] [ เปิดอ่าน : 547 ]

      แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ทุกโรงเรียน ให้เข้าไปกรอกข้อมูลโปรแกรม SchoolMIS ผ่าน link นี้ก่อน จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง http://a340.obec.expert... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 25-09-2558 ] [ เปิดอ่าน : 596 ]

      แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ทุกโรงเรียน ให้เข้าไปกรอกข้อมูลโปรแกรม SchoolMIS ผ่าน link นี้ก่อน จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง http://a3402.obec.expert เนื่องจากระบบเดิมมีคนใช้จำนวนมาก ทั้งนี้ท่านจะเข้าใช้โปรแกรมตาม link ได้ในเวลาประมาณ ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 21-09-2558 ] [ เปิดอ่าน : 528 ]

      แจ้งให้โรงเรียนบ้านดาวน์โหลด กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ( เนื่องจากเว็บนี้ไม่สามารถลงข้อมูลได้ ให้คุณครูปฐมวัยดาวน์โหลดข้อมูลที่ facebook ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 แทน ) ศน. ปริชมน กาลพัฒน์ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-09-2558 ] [ เปิดอ่าน : 151 ]

      แจ้งให็โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ประเมินตนเองสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 12 เดือนสุดท้าย ทางเว็บไซต์ www.vithecbuddha.com ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 รายชื่อโรงเรียนดังแนบมาพร้อมนี้ ศน.ฤชุทัย ไชยขาว สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 04-09-2558 ] [ เปิดอ่าน : 444 ]

      แจ้งตารางการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เครือข่ายที่ ๓ และ ๙ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 02-09-2558 ] [ เปิดอ่าน : 225 ]

      แจ้งหนังสือ ที่ ศธ 04184 /ว3330 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เรื่องผลการประกวดรูปแบบประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้โครงานเป็นฐาน ฯ (รายละเอียดดังแนบ ) ศน.ปริชมน กาลพัฒน์ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 31-08-2558 ] [ เปิดอ่าน : 251 ]

      MOU For Quality ( ฉบับที่ 3) กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ขอความกรุณาโรงเรียน ที่ยังไม่ส่ง MOU หรือส่งแล้ว แต่กลุ่ม นิเทศ ติดตาม ฯ ยังไม่ได้รับตรวจสอบได้จากเอกสารที่แนบ เพื่อ ผู้รับผิดชอบจะเก็บรวบรวมเพื่อนำเสนอ ผอ.สพป.อบ.2 ลงนาม สักขีพยาน ตรวจสอบโดยพลันคร... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สรพงศ์ ปรักเจริญ] [ เมื่อ : 29-08-2558 ] [ เปิดอ่าน : 320 ]