ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 13-03-2560 ] [ เปิดอ่าน : 376 ]

      เฉลยข้อสอบ NT ความสามารถด้านคำนวณ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 08-03-2560 ] [ เปิดอ่าน : 123 ]

      แบบเฉลยความสามารถด้านภาษา [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 08-03-2560 ] [ เปิดอ่าน : 102 ]

      ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ DLTV และ DLIT ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตัวชี้วัดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา URL : http:/... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วสวัตติ์ ถึงประชา] [ เมื่อ : 08-03-2560 ] [ เปิดอ่าน : 68 ]

      ประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ( สศจ.สพฐ.) รุ่นที่ 4 โดย นายสรพงศ์ ปรักเจริญ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 08-02-2560 ] [ เปิดอ่าน : 272 ]

      แบบประเมินการอ่าน ป.๕ (ใหม่) [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 477 ]

      แบบฟอร์มหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรตามกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 213 ]

      การวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านการเขียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2560... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 802 ]

      แบบประเมินการอ่านและเขียน ป.1 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 648 ]

      แบบประเมินการอ่านและเขียน ป.2 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 503 ]