ข่าว IOP ฉบับที่ 4 : การจัดทำข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล หรือ IOP ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.อบ.2( หนังสือ สพป.อบ.2 ที่ ศธ 04184/ ว 4765 ลงวันที่ 18 พ.ย.58 ตามข่าว ฉบับที่ 3 ที่มีโรงเรียนส่งแล้ว 15 โรงเรียน ( รวมถึงขณะนี้เพ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สรพงศ์ ปรักเจริญ] [ เมื่อ : 26-11-2558 ] [ เปิดอ่าน : 129 ]

      ข่าว IOP ฉบับที่ 3 : การจัดทำข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล หรือ IOP ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.อบ.2( หนังสือ สพป.อบ.2 ที่ ศธ 04184/ ว 4765 ลงวันที่ 18 พ.ย.58 ตามข่าว ฉบับที่ 2 ที่มีโรงเรียนส่งแล้ว 12 โรงเรียน ( รวมถึงขณะนี้เพ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สรพงศ์ ปรักเจริญ] [ เมื่อ : 25-11-2558 ] [ เปิดอ่าน : 198 ]

      ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนทุกโรง (รวมเอกชน) ตอบแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินการอ่าน และเขียน ครั้งที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๕๘)... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-11-2558 ] [ เปิดอ่าน : 377 ]

      ข่าว IOP ฉบับที่ 2 : การจัดทำข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล หรือ IOP ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.อบ.2( หนังสือ สพป.อบ.2 ที่ ศธ 04184/ ว 4765 ลงวันที่ 18 พ.ย.58 ตามข่าว ฉบับที่ 1 ที่กำหนดส่งวันที่ 25 พ.ย.58 นั้น ขณะนี้ วันที่ 24... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สรพงศ์ ปรักเจริญ] [ เมื่อ : 24-11-2558 ] [ เปิดอ่าน : 238 ]

      การจัดทำข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล หรือ IOP ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.อบ.2( หนังสือ สพป.อบ.2 ที่ ศธ 04184/ ว 4765 ลงวันที่ 18 พ.ย.58 ที่กำหนดส่งวันที่ 20 พ.ย. นั้น ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งเป็นภายในวันที่ 25 พ.ย.2558 โดย... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สรพงศ์ ปรักเจริญ] [ เมื่อ : 20-11-2558 ] [ เปิดอ่าน : 213 ]

      แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยังไม่ปรับปรุงและยืนยันข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เนื่องจากทางสำนักฯ ได้ปิดระบบแล้ว จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลแล้วยืนยันส่งรายชื่อนักเรียนพิการไปยังผู้รับผิดชอบระดับ สพป.อบ.๒ (นายสมศรี ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-11-2558 ] [ เปิดอ่าน : 513 ]

      ส่งแบบประเมินการอ่าน และการเขียนนักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 4้้ ให้โรงเรียน (รวมเอกชนด้วย) ประเมินการอ่านและการเขียนครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และรายงานสรุปผลการประเมินไปยัง สพป.อบ.2 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 17-11-2558 ] [ เปิดอ่าน : 1157 ]

      แบบฟอร์มและตัวอย่างการทำโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ศน.ปริชมน กาลพัฒน์ สพป.อบ.2 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 02-11-2558 ] [ เปิดอ่าน : 209 ]

      แจ้งตารางนิเทศติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 30-10-2558 ] [ เปิดอ่าน : 350 ]

      ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการประชุมปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เข... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 10-10-2558 ] [ เปิดอ่าน : 890 ]