ปฎิทินการจัดการเว็บไซต์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วสวัตติ์ ถึงประชา] [ เมื่อ : 02-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 60 ]

      ขอความอนุเคราะห์ประเมินการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 โดยให้โรงเรียนรายงานการประเมิน ตามแบบที่แนบ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ทาง pongsawat.ubn2@gmail.com... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 28-11-2559 ] [ เปิดอ่าน : 546 ]

      แจ้งขอเอกสารเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน ตามแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 ศน.ภูริภัทร เขียวขำ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 11-10-2559 ] [ เปิดอ่าน : 299 ]

      คำสั่งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 05-10-2559 ] [ เปิดอ่าน : 218 ]

      แจ้งคำส่ังคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 04-10-2559 ] [ เปิดอ่าน : 642 ]

      แจ้งครูตามใบรายชื่อ เข้ารับการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และขอให้ผู้เข้ารับการประเมินฯได้เตรียมอุปกรณ์หูฟังเพื่อใช้ในการประเมินในครั้งนี้ด... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 22-09-2559 ] [ เปิดอ่าน : 547 ]

      เรียน ประธานเครือข่ายสถานศึกษา/เลขานุการเครือข่าย ให้ดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน พร้อมพิมพ์รายงาน+ไฟล์ข้อมูล ส่งเขต หลังจากการจัดกิจรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายเสร็จสิ้น ตามวันเวลาที่สำนักงานเขตพื้นที่กำหนด ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วสวัตติ์ ถึงประชา] [ เมื่อ : 09-09-2559 ] [ เปิดอ่าน : 499 ]

      ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลห้องสมุด [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 07-09-2559 ] [ เปิดอ่าน : 379 ]

      การประเมินคุณภาพภายนอก(ดร.คมศร) ศน.สมภักดิ์ สลักทอง [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 25-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 481 ]

      คำชี้แจง และแบบรายงานข้อมูลการประเมินการอ่าน และการเขียน นักเรียนชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 728 ]