แนวข้อสอบ O-NET สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ให้เครือข่ายโรงเรียน ดาวน์โหลด และนำไปใช้ในการติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2558... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วสวัตติ์ ถึงประชา] [ เมื่อ : 11-02-2559 ] [ เปิดอ่าน : 129 ]

      เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนดงต่อไปนี้ เนื่องจากโรงเรียนของท่านได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ขอให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ ส่งใบสมัครที่กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ( รายละเอียดดังแนบ ) ศน. ธงชัย แสงทอง สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 08-02-2559 ] [ เปิดอ่าน : 364 ]

      ข้อทดสอบ ชั้น ป.6 ตามมาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตร 2551 http://www.stsl.ac.th/test6/index.htm [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ณัฐศักดิ์ สำเภา] [ เมื่อ : 05-02-2559 ] [ เปิดอ่าน : 661 ]

      ผังข้อสอบโอเน็ต ป.6 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ณัฐศักดิ์ สำเภา] [ เมื่อ : 04-02-2559 ] [ เปิดอ่าน : 709 ]

      ผังข้อสอบโอเน็ต m.3 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ณัฐศักดิ์ สำเภา] [ เมื่อ : 04-02-2559 ] [ เปิดอ่าน : 262 ]

      แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วยระบบบริหารจัดการข่อมูลโรงเรียนรวม(SET) ได้เปิดระบบกรอกข้อมูลสัญญาจ้างพี่เลี่ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2559 (6 เดือนแรก) จึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลได้เข้... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 02-02-2559 ] [ เปิดอ่าน : 485 ]

      การพิจารณาเลือกหนังสือแบบเรียน จากองค์การค้า สกสค. (รายละเอียดดังแนบ ) นายวสวัตติ์ ถึงประชา ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 27-01-2559 ] [ เปิดอ่าน : 237 ]

      เรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสังกัด ทุกโรง ขณะนี้ สพฐ. ได้เปิด Web Application สำหรับ กรอกข้อมูลนักเรียน ป.3 แล้ว โดยโรงเรียนไปดำเนินการทางเว็บไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis โดยใช้รหัส username และ password เดิม(เอกสารแนบ) ให้แล้วเสร็จภายใน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-01-2559 ] [ เปิดอ่าน : 608 ]

      กรอกข้อมูลการนิเทศออนไลน์ เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จ การกรอกข้อมูลนิเทศ โดยเข้าไปที่ กลุ่ม dltv สพป.อบ.๒ หรือที่ http://goo.gl/forms/plBQxQ2StM แบบประเมินสถานศึกษา http://go... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วสวัตติ์ ถึงประชา] [ เมื่อ : 19-01-2559 ] [ เปิดอ่าน : 360 ]

      แบบรายงานผลการอ่าน และการเขียน ป.1-6 ครั้งที่ 5 เดือนมกราคม 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 18-01-2559 ] [ เปิดอ่าน : 906 ]