หลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยใช้บริการของธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ประจำเดือน  มีนาคม  2552
แนบเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เลขที่  0252991  ลงวันที่  17  มีนาคม  2552
จำนวนเงิน  814,304.40 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสี่บาทสี่สิบสตางค์)
ลำดับที่ เลขที่บัญชี ชื่อ - ชื่อสกุล จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 3210097089 นายจักกริช  ฐิตะสาร 12,074.40  
2 3221715161 นางศรีมาลา  วิชัย 12,074.40  
3 3130171770 นายมงคล  ขันบุตรศรี 12,074.40  
4 3221744382 นายประภัศร์  งามเถื่อน 8,049.60  
5 3211348182 นายสมร  บริสุทธิ์ 8,049.60  
6 3130250859 นายสิทธิศาสตร์  มนตรีพงศ์ 8,049.60  
7 3130187022 นายสุระ  วงศ์มา 8,049.60  
8 3211607277 นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์งาม 8,049.60  
9 3221714416 นายไฉน  สุวรรณผิว 8,049.60  
10 3221752288 นางกิ่งแก้ว  อำไพพันธ์ 8,049.60  
11 3451057581 นายอารักษ์  ทองจันดา 8,049.60  
12 3211617299 นางวราภรณ์  หงษ์ลอย 8,049.60  
13 3221752911 นางสาวกานดา  หาญตานันทน์ 8,049.60  
14 3221549369 นางสุดารัตน์  วัฒนพูลสุข 8,049.60  
15 2871117454 นางยุธยา  เรืองแสน 8,049.60  
16 3221751680 นางสุนทรี  นนทวี 8,049.60  
17 3221738617 นางหนูเรียบ  ประชุมรักษ์ 8,049.60  
18 3130176195 นางอุไร  ดวงพุฒ 8,049.60  
19 3221751664 นางลำพูล  ยุทธชนะ 8,049.60  
20 3220217478 นางอ่อนจันทร์  ศรีศิลป์ 8,049.60  
21 3221752202 นางเสวี่ยง  เอื้อทาน 8,049.60  
22 3221737440 นางมะลิวัลย์  ทาวะรมย์ 8,049.60  
23 2871101531 นางอรทัย  ทองเกลี้ยง 8,049.60  
24 3221752229 นางวิวรรณ  ศุภเสถียร 8,049.60  
25 2871098131 นางรำไพ  มุสะกะ 8,049.60  
26 3130183620 นางพิสมัย  ทาวะรมย์ 8,049.60  
27 3221741243 นายเฉลิม  เกษางาม 8,049.60  
28 3221752105 นางพูลศรี  พันธ์จูม 8,049.60  
29 3211612017 นางจำเนียร  อาภาวัณสงค์ 8,049.60  
30 3130182098 นายพรมมา  วงศ์คำ 8,049.60  
31 3221750285 นายค่ำ  พรมจำปา 8,049.60  
32 2870057520 นายเสน่ห์  สุวรรณภาพ 8,049.60  
33 3221714831 นายสัจพัฒน์  ชารีชุม 8,049.60  
34 3130186603 นายเผด็จ  ทาวะรมย์ 8,049.60  
35 3221716133 นายนิเร็จ  ทาวะรมย์ 8,049.60  
36 3221713584 นางนพรัตน์  สุหงษา 8,049.60  
37 3221740174 นางทัศนีย์  สีเขียว 8,049.60  
38 3221749805 นางวิไลวรรณ  ศุภธนศักดิ์ 8,049.60  
39 3130149619 นายธวัชชัย  เผ่าภูรี 8,049.60  
40 3221247583 นางยุพาภรณ์  สอนอาจ 8,049.60  
41 3221742169 นางวงแข  สิงห์คำ 8,049.60  
42 3221738447 นางเยาวรัตน์  ปัสสา 8,049.60  
43 3221744730 นางรัตธิยา  ฉิมพลี 8,049.60  
44 3221729006 นางระเบียบ  วรรณรี(วิชาพู 8,049.60  
45 3450061313 นายประกิจ  มูลสิน 8,049.60  
46 3130235191 นางสุมิตรา  บุญเจน 8,049.60  
47 3211599622 นายชัยชนะ  สุวรรณกูฏ 8,049.60  
48 3221766580 นายสุจี(สัญชัย)  ธนะวงศ์ 8,049.60  
49 3130181849 นายไพรัช  ไชยพันโท 8,049.60  
50 3130155333 นางจำปี  ไชยพันโท 8,049.60  
51 2871100152 นายสังครีบ  วัฒนราษฎร์ 8,049.60  
52 3450047965 นางเปล่งฉวี  บุญทา 8,049.60  
53 3221726317 นายจำรัส  อัฒจักร 8,049.60  
54 3221748485 นางเยาวลักษณ์  แสงสุกวาว 8,049.60  
55 3130159282 นางสำราญ  ศิริบูรณ์ 8,049.60  
56 3130291539 นายไพศาล  อรจุล 8,049.60  
57 3221752474 นางอุราวรรณ  แสนมหา 8,049.60  
58 3220092438 นางหทัยรัตน์  ธิมาชัย 8,049.60  
59 3221090560 นางน้อมจิต  ยิ่งปัญญาธิคุณ 8,049.60  
60 3130172130 นางสุพัฒน์  เสนาใหญ่ 8,049.60  
61 3130148256 นายประวิท  จำเริญ 8,049.60  
62 3130181652 นางอัมพร  คุณพาที 8,049.60  
63 3130161317 นายสกุลจักร  ภววิจารณ์ 8,049.60  
64 3221725701 นายถาวร  งามสนิท 8,049.60  
65 3211532641 นายคงฤทธิ์  บุญยะกิติ 8,049.60  
66 3220207790 นายวิทยา  เจริญรอย 8,049.60  
67 3220039499 นางสมสมัย  สาระรัตน์ 8,049.60  
68 3211616772 นายเมธี  น้อยดี 8,049.60  
69 3211617132 นางยุพิน  อมรสิน 8,049.60  
70 3130374868 นายพิทักษ์  จำปาวัลย์ 8,049.60  
71 3221750900 นางกาญจนา  เดชารัตนชาติ 8,049.60  
72 3450055461 นางสุภารัตน์  เทศวงศ์ 8,049.60  
73 3221744048 นายอำนาจ  วรรณวัติ 8,049.60  
74 3130160507 นายพีระพล  อมรสิน 8,049.60  
75 3221602979 นางสาวอัจฉรี  พูลเพิ่ม 8,049.60  
76 3211599800 นางศิริพร  ธีระเจตกุล 8,049.60  
77 2871111707 นางเสาวนีย์  ก้อนทอง 8,049.60  
78 3221122063 นายไชยยุทธ  วิมลสุข 8,049.60  
79 3131329343 นายสุวิทย์  ธรรมสิงห์ 8,049.60  
80 3211607161 นายไพจิต  จัยวัฒน์ 8,049.60  
81 3210078211 นางอาภาเพชร  ภาระเวช 6,600.00  
82 3211088148 นายชวลิต  พลราษฎร์ 6,066.00  
83 3221114745 นายสุวรรณ  ดาษดา 4,024.80  
84 3221775717 นายชัยสิทธิ์  พลทรัพย์ศิริ 4,024.80  
85 3130158987 นางวณิชา  วงศ์คำ 4,024.80  
86 3221752903 นางทัดดาว  พงศ์มัตสยะ 4,024.80  
87 3221749023 นางโฉมเฉลา  เหล็กเพชร 4,024.80  
88 3221751567 นายสุนทร  กะมณี 4,024.80  
89 3221713355 นางอำนวย  ราชตรี 4,024.80  
90 3130182136 นายสุคนธ์  นวลอินทร์ 4,024.80  
91 3221716567 นายคงรักษ์  คุณพาที 4,024.80  
92 3221722524 นายประจัญ  บุญภา 4,024.80  
93 3130151354 นายสุรพงษ์  สุธรรมมา 4,024.80  
94 3130183639 นางชวนพิศ  พิมพ์ทอง 4,024.80  
95 3130182004 นางราตรี  สายวรณ์ 4,024.80  
96 3211616675 นางสมคิด  บัวพันธ์ 4,024.80  
97 3221719132 นายเสถียร  โสมเกษตรินทร์ 4,024.80  
98 3130171762 นางสุระ  ขันบุตรศรี 4,024.80  
99 3221722885 นายธวัช  พิมพ์พันธ์ 4,024.80  
100 3221763603 นางจตุพร  มูลสิน 4,024.80  
101 3130180877 นางกนกพร  แสนเสริม 4,024.80  
102 3130169237 นายสมสอน  จันสุตะ 4,024.80  
103 3220084656 นายอุทัย  ดีบุปผา 4,024.80  
104 3221639503 นายสุวรรณ  สาธรราษฎร์ 4,024.80  
105 3221753500 นางกาญจนา  กุลบุตร 4,024.80  
106 3221082746 นางพยอม  มาลีวัตร 4,024.80  
107 3211616764 นางไพรัตน์  น้อยดี 4,024.80  
108 2871117462 นางศิรินทิพย์  จำปาวัลย์ 4,024.80  
109 3221739168 นางสุนทร  นามนนท์ 4,024.80  
110 3221725892 นายไวพจน์  สุดหล้า 4,024.80  
111 3221233086 นายกำชัย  โตสงค์ 4,024.80  
112 3221122748 นางเยาวภา  คำบุญ(เตียวเจ 4,024.80  
113 2871111510 นางภาวิณี  ศรีสวัสดิ์ 4,024.80  
114 3220246192 นางนวลสวาท  ตระการไทย 4,024.80  
115 2871111421 นายอรรถสิทธิ์  ศรีสวัสดิ์ 4,024.80  
116 3221257007 นางวิไลวรรณ  หกพันนา 4,024.80  
117 3221596065 นายทองพูล  อ่อนโยน 3,662.40  
118 3130177655 นายจันดา  โอทาตะวงศ์ 1,696.80  
119 3221748493 นายปรีชา  อมรสิน 1,696.80  
120 3221716176 นายสวัสดิ์  วระบุญญา 1,696.80  
 
รวมทั้งสิ้น 814,304.40  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร  ได้รับเช็ค ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน)  สาขาถนนชยางกูร  เลขที่ 0252991  ลงวันที่  17  มีนาคม  2552
จำนวนเงิน 814,304.40 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสี่บาทสี่สิบสตางค์)
เพื่อเครดิตบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ในวันที่  17  มีนาคม  2552
ตามรายละเอียดข้างบนนี้ เรียบร้อยแล้ว
                          (ลงชื่อ)
          (.................................................)
ตำแหน่ง.............................................................