Blog

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ. ๒ เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประกอบด้วย กระเป๋า สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ และไม้บรรทัด จำนวน ๒๐๔ ชุด เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ รวมทั้งสิ้น ๒๐๔ ราย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้ ยังผลให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ต่างปลื้มปีติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น

ผอ.สพป.อบ ๒ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านทม นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับนายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รองผอ.สพม.เขต ๒๒ (มุกดาหาร – นครพนม) ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และคณะ โดยมีนายภิรวัฒน์ ดาษดา ผอ.โรงเรียนบ้านทม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และร่วมให้กำลังใจในการรับการประเมินในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายสมหมาย ธิโกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอตระการพืชผล กล่าวรายงาน ในปีนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันครู “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนตระการพืชผล เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างครูและประชาชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนของชาติ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้มีพระคุณ ผู้ที่คอยเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่ศิษย์ด้วยความอุตสาหะ อดทน เสียสละ เพื่อหวังให้ลูกศิษย์ทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้าในด้านสติปัญญา มีจิตใจที่มีคุณธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ นับว่าเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของครูในการสร้างสรรค์ปั้นแต่งศิษย์ให้มีคุณลักษณะที่ดี เป็นพลเมืองดี และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม

ผอ.สพป.อุบล ๒ พบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้พบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ เสียสละ ทันสมัย เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดี และต้องเรียนรู้ทำความรู้จักบริบทสภาพสังคมแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจกับชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

ผอ.สพป.อุบล ๒ พบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้พบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพบปะและมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเน้นให้ครูผู้ช่วยเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ เป็นผู้สร้างสมาชิกใหม่ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีคุณภาพต่อสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน

ผอ.สพป.อุบล ๒ รับมอบอาคารเรียนลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีส่งมอบอาคารเรียนตามโครงการลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ ๑๘ โดยมีนางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด เป็นผู้มอบอาคารเรียนตามโครงการลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ ๑๘ ณ โรงเรียนบ้านน้ำคำ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี “ต้องขอขอบพระคุณนางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด กัลยาณมิตรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ชมรมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกระทิงโทน, ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย, ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ต่างๆ, ทีมงานของบริษัท, ผู้ใช้ฟิล์มลามิน่า ชุมชนบ้านน้ำคำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา ทุกท่าน ที่ได้ดำเนินการโครงการดีๆ ที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กนักเรียน ที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการร่วมกันพัฒนาการศึกษาและมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไทย ให้มีอนาคตที่ดี จึงขอขอบพระคุณ มา…
Read more

ผอ.สพป.อุบล ๒ ร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ เพื่อรับทราบนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สพป.อบ.๒ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ฯ

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องตรงตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (GPAS ๕ Steps) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๑๗ คน โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน ๔๙ คน และได้รับเกียรติวิทยากรจาก ดร.เกษร ทองแสน อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ผอ.สพป.อบ. ๒ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องตรงตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (GPAS ๕ Steps) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๑๗ คน และได้รับเกียรติวิทยากรจาก ดร.เกษร ทองแสน อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ผอ.สพป.อบ.๒ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการบำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เพื่อความเป็นศิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต และได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒