Blog

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ เยี่ยมชมสถานศึกษาต้นแบบการนำศาสตร์พระราชาฯ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ไปเยี่ยมชมสถานศึกษาต้นแบบการนำศาสตร์พระราชามาสู่ในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน โดยเกิดจากความร่วมมือจากชุมชน สนับสนุนในการพัฒนาการฝึกกิจกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียน กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมการปลูกผัก อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา และการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน และชุมชน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.อบ.๒

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมดอกจาน โรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ เพื่อนำนโยบายมาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ่มเพาะให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลัก ThaiSchool Lunch เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และได้มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมต้อนรับนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน เพื่อนำนโยบายมาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๖ (ขุหลุ เซเป็ด นาพิน) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาพิน อำเภอตระการพืชผล และเวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมดอกจาน โรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ (เขมราฐ นาแวง) และมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน้อมนำราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บ่มเพาะให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ…
Read more

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ”

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” พัฒนา สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น สวยงาม น่าอยู่ บุคลากรมีความสุขในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ทำงานให้มีสภาพที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ มีใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความประพฤติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่และศึกษานิเทศก์

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ ในศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน อำเภอกุดข้าวปุ้น และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) อำเภอเขมราฐ การตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน รายงานผลการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเร่งรัดเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพป.อบ. เขต ๒ เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และมอบนโยบายฯ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๘ (ขามเปี้ย ไหล่ทุ่ง) และมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บ่มเพาะให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เน้นให้โรงเรียนนำระบบ DLTV มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลัก ThaiSchool Lunch และโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๑๓ โรงเรียน ๑๔๖ คน

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. หน่วยพัฒนาที่ ๓ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) และเวลา ๑๑.๐๐ น. ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเมืองอุบล เน้นให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลัก ThaiSchool Lunch ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติการอบรมพัฒนาดังกล่าว เพื่อร่วมต้อนรับนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.อบ. เขต ๒ อบรมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา ด้านการเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียน เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ และเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ และมอบนโยบายของ สพฐ. ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วน โดยนำโปรแกรม ThaiSchool Lunch มาใช้ในการจัดอาหารสำหรับนักเรียน

ผอ.สพป.อบ. เขต ๒ เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ ในศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน อำเภอกุดข้าวปุ้น และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) อำเภอเขมราฐ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี