Blog

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำบุคลากรทำบุญถวายสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการทำบุญถวายสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านไทรย้อย ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และประชาชน ได้เข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานร่วมกัน ส่งเสริมให้บุคลากรได้ปฏิบัติธรรมตามหลักทางพุทธศาสนา เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคี ตลอดจนการประสานความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่คู่สังคมสืบไป

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างองค์ความรู้/ฝึกประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในโลกปัจจุบัน นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอก ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร ได้อย่างมีความสุข และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เลขาธิการ กพฐ. ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ โดยมีโรงเรียนในสังกัด ได้มีการนำเสนอผลสำเร็จที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในพื้นที่รับผิดชอบ ๕ อำเภอ คือ ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น เขมราฐ นาตาล และโพธิ์ไทร ทั้ง ๒๑๔ โรงเรียน ซึ่งมีครูและบุคลากร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำสู่การต่อยอดและพัฒนาในภารกิจของตนเอง ให้มีความก้าวหน้า จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน พร้อมกันนี้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะและมอบทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้สามารถนำนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ทั่วถึงทุกพื้นที่ สามารถพัฒนาเด็กในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพได้ทุกคน “ขอชื่นชมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคน ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมกันทำงานอย่างมีพลัง โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง อันจะเป็นการต่อยอดและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตามนโยบายของนายณัฏฐพล…
Read more

เลขาธิการ กพฐ. ตรวจติดตามโครงการศาสตร์พระราชาพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะ ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตรวจติดตามโครงการศาสตร์พระราชาพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งมอบนโยบายรัฐบาลทางด้านการศึกษา โดยมีนายอำเภอกุดข้าวปุ้น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานดีเด่น โรงเรียนในเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมกันนี้ ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำในหลวงราชการที่ ๑๐ ของโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา โครงการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ การปลูกผักต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียง นอกจากนี้โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจ สำหรับโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายวีระศักดิ์ เอกศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังให้ความรู้ความเข้าใจและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา และเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาป่าในโรงเรียน ตลอดทั้งปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลการขยายการปลูกป่าสู่ชุมชน

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ช่วยโรงเรียนประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบล

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มาตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (พายุโพดุล พายุคาจิกิ) ในครั้งนี้ จำนวน ๑๒๓ โรงเรียน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งอาคารเรียน อาคารประกอบ ได้รับความเสียหายจนต้องปิดการเรียนการสอน จึงได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครู ผู้ปกครอง และได้มอบเสื้อผ้า สมุด ดินสอ เครื่องเขียน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียน โดยมีคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนบ้านโพนเมือง ได้มาร่วมรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ในครั้งนี้ด้วย และในช่วงบ่ายได้ไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวน ๑๑๓ ครอบครัว ซึ่งนักเรียนได้นำผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อน มารับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากนายสุเทพ…
Read more

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ เปิดศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เปิดศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ณ ห้องประชุมศรีตระการ ๓ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนในสังกัด และประชาชน ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์น้ำท่วม โดย สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน ๔๒ โรงเรียน และมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางเข้ามาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ เปิดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแก่นายสมพร เยาวเสริฐ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายสมศรี แก้วปัญญา ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาตลอดอายุราชการ และเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ที่ได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ แรงกาย แรงใจ และสร้างคุณงามความดีงามให้กับหน่วยงานไว้มากมาย ตั้งแต่เริ่มรับราชการ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ถือว่าเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ร่วมประชุมตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเฉลียว มนัส ผอ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ของหน่วยงานทางด้านการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วยนายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ เข้าร่วมประชุมตัวแทนสมาชิกช.พ.ค. – ช.พ.ส. ของหน่วยงานทางด้านการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต ๓

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจาก สพป.สกลนคร เขต ๓ ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางสุรางค์ คำมุข รองผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๘ คน

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อำเภอโพธิ์ไทร เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการนำนโยบายมาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน