About Us

ประวัติความเป็นมา

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได้บัญญัติสิทธิและเสรีภาพด้านการศึกษา ของปวงชนชาวไทยไว้ว่า”บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยที่กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน ชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกล่าวคือ มาตรา 10 ระบุว่า ” การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดย ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 10 กำหนด ให้แบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเป็น 6 หน่วยงาน ดังนี้
(1) สำนักงานรัฐมนตรี
(2) สำนักงานปลัดกระทรวง
(3) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(5) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(6) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ได้มีการยุบรวมสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ เป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีหน้าที่ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี และได้แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 185 เขต ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับ แก้ไขปรับปรุงเพื่อรองรับการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา คือ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต รวมทั้งสิ้น 225 เขตทั่วประเทศ เพื่อจัดระบบและกระจายอำนาจการจัดการศึกษาในประเทศไทยให้ครอบคลุมมากขึ้น เกิดความคล่องตัวและไม่เกิดปัญหาในการพัฒนาการศึกษา และทำให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อเรียกว่า “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2” มาจนถึง ปัจจุบันโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาดำรงตำแหน่งตามลำดับ ดังนี้

ที่
ชื่อ – สกุล
วันเดือนปี ดำรงตำแหน่ง
วันเดือนปี ที่ย้าย
1
นายเรืองฤทธิ์ วรจิตร
7 กรกฎาคม 2546
17 มิถุนายน 2547
2
นายพิศุทธิ์ วีระจิตร
18 มิถุนายน 2547
30 กันยายน 2550
3
นายอดุลย์ กองทอง (รักษาราชการแทน)
1 ตุลาคม 2550
30 กันยายน 2552
4
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
1 ตุลาคม 2552
25 มีนาคม 2553
5
นายมารุต อุปนิสากร
26 มีนาคม 2553
30 กันยายน 2554
6
ดร.โกวิท เพลินจิตต์
1 ตุลาคม 2554
30 กันยายน 2556
7
นายวัชรพงศ์ สุขรักษา
1 พฤศจิกายน 2556
30 กันยายน 2558
8
นายขวัญเรือน แสบงบาล (รักษาราชการแทน)
1 ตุลาคม 2558
15 พฤศจิกายน 2558
9
นายอภินันท์  บุญรอด
16 พฤศจิกายน 2558
30 กันยายน 2560
10
นายขวัญเรือน แสบงบาล (รักษาราชการแทน)
1 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
10
นายเธียนไท คำล้าน
1 พฤศจิกายน 2560
ปัจจุบัน

ที่ตั้งและเขตบริการให้การศึกษา

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ตั้งอยู่บนถนนตระการ-พนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ รับผิดชอบเขตบริการทางการศึกษาให้การศึกษา จำนวน 5 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอกุดข้าวปุ้น แผนที่
2. อำเภอเขมราฐ แผนที่
3. อำเภอตระการพืชผล แผนที่
4. อำเภอโพธิ์ไทร แผนที่
5. อำเภอนาตาล แผนที่

แผนที่เขตบริการการศึกษาของ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีอาคารสำนักงานจำนวน 3 หลัง คือ อาคารสำนักงาน จำนวน 2 หลัง และอาคารห้องประชุม จำนวน 1 หลัง

มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอชานุมาน และอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่ออำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ลักษณะภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เป็นพื้นที่ราบเกือบทั้งหมด มีภูเขาบางส่วน เขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอนาตาล และอำเภอเขมราฐ ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ลักษณะภูมิอากาศ

     ลักษณะภูมิอากาศ จะมีอากาศร้อน และมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน

ประชากร

     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป

เขตการปกครอง

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประกอบด้วยเขตท้องที่การปกครอง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอเขมราฐ อำเภอตระการพืชผล อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอนาตาล ดังนี้

อำเภอ
การปกครอง
ตำบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
อบต.
พื้นที่(ตรม.)
ตระการพืชผล
23
234
1
22
1,465
เขมราฐ
9
123
5
4
526.75
กุดข้าวปุ้น
5
74
1
4
320
โพธิ์ไทร
6
73
1
5
301
นาตาล
4
64
1
3
191.9

รวม

47
538
9
38
2,804.65

สี

     เขียว – แสด

ตราสัญลักษณ์

 

อักษรย่อ

     “สพป.อบ.๒”