Contact

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ตั้งอยู่บนถนนตระการ-พนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ รับผิดชอบเขตบริการทางการศึกษา จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอเขมราฐ อำเภอตระการพืชผล อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอนาตาล