Basic Education Information

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

ตารางที่ 1  ข้อมูลจำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำแนกตามอำเภอ

ที่ อำเภอ จำนวนสถานศึกษา (จำนวนโรงเรียนสาขา)
1 กุดข้าวปุ้น 29
2 เขมราฐ 40
3 ตระการพืชผล 89 ( 1 สาขา)
4 โพธิ์ไทร 33 ( 2 สาขา)
5 นาตาล 23
  รวมทั้งสิ้น 214 ( 3 สาขา)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

 

ตารางที่ 2  ข้อมูลจำนวนโรงเรียนในสังกัดภาครัฐ  จำแนกตามขนาดโรงเรียนและรายอำเภอ

ที่ ขนาดโรงเรียน
(แบ่งตามจำนวนนักเรียน)
จำนวนโรงเรียนแยกตามอำเภอ(ร.ร.) รวม
(ร.ร.)
เฉลี่ย
ร้อยละ
ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น โพธิ์ไทร นาตาล เขมราฐ
1 ขนาดเล็ก (0-120 คน) 64 19 20 10 14 127 58.53
2 ขนาดกลาง (121-600 คน) 25 10 14 13 25 87 40.09
3 ขนาดใหญ่ (601-1,500 คน) 1 1 1 3 1.38
รวม 90 29 35 23 40 217 100

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

 

ตารางที่ 3  ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ที่ ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน (คน)
1 ก่อนประถมศึกษา 5,557
2 ประถมศึกษา 21,188
3 มัธยมศึกษาตอนต้น 4,119
4 มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น 30,865

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

 

ตารางที่  4  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ  2561  จำแนกตามเพศและตำแหน่ง

ที่ อำเภอ สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน รวมทั้งสิ้น
ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา ครู ครูผู้ช่วย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 กุดข้าวปุ้น 20 3 28 0 1 1 64 109 173 1 6 7 85 119 204
2 เขมราฐ 33 5 39 2 2 4 102 234 336 13 56 69 150 297 447
3 ตระการพืชผล 60 5 81 1 0 1 161 363 524 2 10 12 224 378 602
4 โพธิ์ไทร 23 6 33 0 0 0 68 114 182 18 60 78 109 180 289
5 นาตาล 18 4 23 0 0 0 52 98 150 9 23 32 79 125 204
รวม 154 23 177 3 3     6 447 918 1,365 43 155 198 647 1,099 1,746

ข้อมูล  ณ  วันที่  12 มกราคม  2561

 

ตารางที่ 5  ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561  จำแนกตามเพศ ตำแหน่ง     

ที่ อำเภอ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น
สายงานการสอน สายงานสนับสนุน
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ/
ครูสาขาขาดแคลน
บุคลากรวิทยาศาสตร์ บุคคลากรคณิตศาสตร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โครงการคืนครูให้นักเรียน งบพื้นฐาน
ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง นักการภารโรง
1 กุดข้าวปุ้น 2 6 8 0 0 0 0 2 2 1 7 8 5 7 12 12 0 12 1 1 2 21 23 44
2 เขมราฐ 3 7 10 0 3 3 4 0 4 3 17 20 6 11 17 10 0 10 7 0 7 33 38 71
3 ตระการพืชผล 1 14 15 1 2 3 0 1 1 3 24 27 12 20 32 31 0 31 7 0 7 55 61 116
4 โพธิ์ไทร 3 6 9 0 3 3 0 2 2 3 8 11 4 8 12 12 0 12 6 0 6 28 27 55
5 นาตาล 3 4 7 0 2 2 1 1 2 1 10 11 1 10 11 5 0 5 5 0 5 16 27 43
รวม 12 37 49 1 10 11 5 6 11 11 66 77 28 56 84 70 0 70 26 1 27 153 176 329

ช = เพศชาย   ญ = เพศหญิง   ร = รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 

ตารางที่ 6 ข้อมูลพนักงานราชการในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามเพศ ตำแหน่ง 

ที่ อำเภอ พนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น
กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
พี่เลี้ยง นักการภารโรง ครูผู้สอน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง  รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 กุดข้าวปุ้น         –          2        2     –      –       – 3 13 16         3      15       18
2 เขมราฐ         –          1        1     –      –       – 13 22 35       13      23       36
3 ตระการพืชผล        2          5        7 1      –        1 4 20 24         7      25       32
4 โพธิ์ไทร        1          7        8     –      –    – 10 12 22       11      19       30
5 นาตาล        1          7        8     –      –       – 9 9 18       10      16       26
รวม       4        22      26   1      –          1      39        76      115       44      98     142

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 

ตารางที่ 7 บุคลากรประจำสำนักงาน

ที่ ประเภท เพศ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง
1 ผู้อำนวยการ 1 1
2 รองผู้อำนวยการ 4 4
3 ศึกษานิเทศก์ 9 6 15
4 บุคลากรทางการศึกษา
– กลุ่มอำนวยการ 4 3 7
– กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 5 5
– กลุ่มนโยบายและแผน 2 3 5
– กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 7 11
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 8 9
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
– กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 1
– หน่วยตรวจสอบภายใน 1 1 2
– ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 1 1
5 ลูกจ้างประจำ 1 1
6 ลูกจ้างชั่วคราว 7 7 14
รวมทั้งสิ้น 35 41 76

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 

ตารางที่ 8  ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (NT: Nation Test)

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ทักษะที่ประเมิน ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ค่าพัฒนา
ด้านความสามารถทางภาษา 45.22 46.28 +1.06
ด้านคำนวณ 40.14 34.64 -5.50
ด้านการใช้เหตุผล 49.04 48.49 -0.55
รวม 3 ด้าน 44.80 43.14 -1.66

 

ตารางที่ 9   ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ยระดับเขต ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เปรียบเทียบระดับประเทศ
สูง/ต่ำ
เปรียบเทียบจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ภาษาไทย 2558 46.3 49.33 -3.03 2.89
2559 49.19 52.98 -3.79
คณิตศาสตร์ 2558 37.25 43.47 -6.22 -1.99
2559 35.26 40.47 -5.21
วิทยาศาสตร์ 2558 39.01 42.59 -3.58 -0.28
2559 38.73 41.22 -2.49
สังคมศึกษาฯ 2558 44.88 49.18 -4.3 -2.13
2559 42.75 46.68 -3.93
ภาษาอังกฤษ 2558 32.09 40.31 -8.22 -3.92
2559 28.17 34.59 -6.42
เฉลี่ยรวม 2558 39.91 44.97 -5.06 -1.09
2559 38.82 43.18 -4.36

 

 

ตารางที่ 10   ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ยระดับเขต ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เปรียบเทียบระดับประเทศ
สูง/ต่ำ
เปรียบเทียบจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ภาษาไทย 2558 39.76 42.64 -2.88 2.76
2559 42.52 46.36 -3.84
คณิตศาสตร์ 2558 26.20 32.4 -6.20 -3.33
2559 22.87 29.31 -6.44
วิทยาศาสตร์ 2558 33.33 37.63 -4.3 -1.48
2559 31.85 34.99 -3.14
สังคมศึกษาฯ 2558 41.00 46.24 -5.24 3.62
2559 44.62 49.00 -4.38
ภาษาอังกฤษ 2558 25.49 30.62 -5.13 0.93
2559 26.42 31.80 -5.38
เฉลี่ยรวม 2558 33.16 37.90 -4.74 0.5
2559 33.66 38.29 -4.63

 

ตารางที่  11  เครือข่ายสถานศึกษา

 

เครือข่ายสถานศึกษา สถานที่ตั้งสำนักงานเครือข่าย ประธานเครือข่าย
เครือข่ายที่ 1 คอนสาย กระเดียน แดง โรงเรียนบ้านเวียง (ตุอุปถัมภ์) นายจิระศักดิ์ คำมูล
เครือข่ายที่ 2 สะพือโคกจานตระการ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ นายอุทัย ทวีท้าว
เครือข่ายที่ 3 กุศกร ตากแดด ห้วยฝ้าย โรงเรียนบ้านตากแดด นายสมหมาย ธิโกศรี
เครือข่ายที่ 4 รัตนคีรี โรงเรียนบ้านท่าหลวง นายอิทธิชัย รวยทรัพย์
เครือข่ายที่ 5 เกษม กุดยาลวน คำเจริญ โรงเรียนบ้านแพง นายศราวุธ วงศ์ทอง
เครือข่ายที่ 6 ขุหลุเซเป็ดนาพิน โรงเรียนบ้านนาพิน นายคารม ช่วยสุข
เครือข่ายที่ 7 เป้าหนองเต่านาสะไม โรงเรียนบ้านน้ำคำ นายวิชัย บุตรโท
เครือข่ายที่ 8 ขามเปี้ยไหล่ทุ่ง โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง นายสมบัติ เจือบุญ
เครือข่ายที่ 9 โนนสวางสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง นายบุญส่ง เยาวบุตร
เครือข่ายที่ 10 ข้าวปุ้น – กาบิน โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้นฯ นายกฤติเดช สกุลว่องไว
เครือข่ายที่ 11 แก่งเค็ง-หนองทันน้ำ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง นายสมศักดิ์ จำปาโท
เครือข่ายที่ 12 ภูสะมุย โรงเรียนบุญจิราธร นายสัญญา โสภา
เครือข่ายที่ 13 โพธิ์ไทร-สารภี โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร นายสมพงศ์ สัมมาปราบ
เครือข่ายที่ 14 สองคอน-ม่วงใหญ่ โรงเรียนบ้านแก้งใต้ นายจตุพร เนื่องโนราช
เครือข่ายที่ 15 นาตาลพังเคน โรงเรียนบ้านพังเคน นายวิชาญ ทาสะอาด
เครือข่ายที่ 16 พะลานกองโพน โรงเรียนบ้านโพนแพง นายนิยม สุภาษร
เครือข่ายที่ 17 เขมราฐ-นาแวง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ นายปัญญา กาฬหว้า
เครือข่ายที่ 18 จตุรมิตร โรงเรียนห้วยยาง นายสุรสีห์ ผลจันทร์
เครือข่ายที่ 19 หนองผือ โรงเรียนบ้านหนองผือ นายประเสริฐ พวงศรี