สพป.อุบลราชธานี เขต 2

News Group

Posted by อภิชัย สรรพวุธ
Read : 282
แชร์หน้านี้

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สพป.อบ.2 ได้โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนแล้ว สำหรับบัญชีธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 และบัญชีธนาคารออมสินธนาคารจะโอนเข้าบัญชีของโรงเรียนในสัปดาห์ถัดไป ให้โรงเรียนปรับสมุดบัญชีเมื่อพบมียอดเงินเข้าบัญชีแล้วให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อไป

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2