สพป.อุบลราชธานี เขต 2

News Group

Posted by อภิชัย สรรพวุธ
Read : 155
แชร์หน้านี้

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(30%) จำนวน 4 รายการ สพป.อบ.2 ได้โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 และให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อไป

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2