สพป.อบ. เขต ๒ มอบนโยบายการจัดทำสรุปข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อบ. เขต ๒ มอบนโยบายการจัดทำสรุปข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายวิเชียร พิมพรัตน์ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานมอบนโยบายแก่คณะทำงานในการจัดทำสรุปข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีตระการ ๓ เพื่อให้คณะทำงาน สามารถจัดทำสรุปข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่ สพฐ กำหนด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *