ผอ.สพป.อบ.เขต ๒ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” พัฒนาสพป.อบ.เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ.เขต ๒ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” พัฒนาสพป.อบ.เขต ๒

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” พัฒนา สพป.อุบลราชธานีเขต ๒ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ทำงานให้มีสภาพที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ มีจิตใจเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความประพฤติที่ก่อให้เกิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *