ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ NT

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ NT

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อให้การดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และร่วมมือร่วมใจกันวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *