ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *