ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดค่ายวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดค่ายวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ (คอนสาย กระเดียน แดง) กับโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต ๒๙ ณ โรงเรียนบ้านคอนสาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย พัฒนาความรู้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *