รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการฯ

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการฯ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการและมอบนโยบายบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำนโยบาย สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *