ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจิราธิวัฒน์ โรงเรียนบ้านตากแดด เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน สร้างชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ เผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีคิดแบบเปิด (Open Approach) และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘ โรงเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จำนวน ๖ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตากแดด โรงเรียนบ้านคอนสาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ โรงเรียนบ้านพอก โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) และโรงเรียนบ้านโพนแพง สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง และโรงเรียนบ้านโพธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *