ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดค่ายคุณธรรมน้อมนำจิตใจไฝ่ทำดี

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดค่ายคุณธรรมน้อมนำจิตใจไฝ่ทำดี

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรมน้อมนำจิตใจไฝ่ทำดี เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๑ (แก่งเค็ง – บกหนองทันน้ำ) ณ วัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมบ่มเพาะให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น ทั้งในด้านความมีระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ กตัญญูกตเวที มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *