ผอ.สพป.อบ ๒ ร่วมกิจกรรม“Open House เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพ”

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ ๒ ร่วมกิจกรรม“Open House เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพ”

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่วิทยลัยเทคนิคตระการพืชผล นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Open House เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพ” และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (MOU) ระหว่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ กับวิทยลัยเทคนิคตระการพืชผล และวิทยลัยเทคนิคเขมราฐ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา ได้ตัดสินใจในการเลือกเรียนสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการเรียนสายอาชีวศึกษา นักเรียนเกิดความเข้าใจและเห็นเส้นทางสายอาชีพในอนาคต เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *