สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ สร้างความพร้อมการสอบ Reading Test : RT

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ สร้างความพร้อมการสอบ Reading Test : RT

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ถนอมสุข เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อชี้แจง ศึกษา ทำความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติในทุกขั้นตอน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมมอบเอกสารธุรการที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน เพื่อให้การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *