ผอ.สพป.อุบล ๒ ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล ๒ ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ สร้างความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และสามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *