ผอ.สพป.อุบล ๒ ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล ๒ ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติราชการ พร้อมแจ้งข้อราชการแต่ละกลุ่มงาน ภารกิจงานให้บุคลากรได้ทราบโดยทั่วถึงกัน ตลอดจนการกำกับงานที่เร่งด่วนให้รับทราบและนำไปปฏิบัติ สร้างความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างเด็กให้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *