สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมนพราชรำลึก เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระบรมธาตุ อำเภอตระการพืชผล ด้วยการทาสีรั้วและทำความสะอาดบริเวณวัดพระบรมธาตุ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และแสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้นำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปดำเนินการพัฒนาโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่มีสภาพที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ มีใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน มีความประพฤติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจิตอาสาเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒ จิตอาสาเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ จิตอาสาเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๖ และจิตอาสาจาก สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ จำนวน ๑๒๐ คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *