ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสนามสอบ O – NET

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสนามสอบ O – NET

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) “ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการดำเนินการจัดสอบ เป็นอย่างดี” นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *