ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O – NET

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O – NET

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อชี้แจง ศึกษา ทำความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติในทุกขั้นตอน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จะดำเนินการจัดสอบ ในวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *