ผอ.สพป.อบ. ๒ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ. ๒ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเด็กนักเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นคนดี และมีคุณภาพ ทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *