ผอ.สพป.อุบล ๒ ร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล ๒ ร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ เพื่อรับทราบนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *