ผอ.สพป.อบ. ๒ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ. ๒ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องตรงตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (GPAS ๕ Steps) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๑๗ คน และได้รับเกียรติวิทยากรจาก ดร.เกษร ทองแสน อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *