ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๙ หนองผือ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองผือ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *