ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาการติดตามการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประสบผลสำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย และพิจารณาการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *